Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


Sidebar

www.easykenak.gr

Γρήγορη εκκίνηση


Οδηγός Χρήσης


Νομοθετικό Πλαίσιο


Ερωτήσεις

manual:step5:pv

Φωτοβολταϊκά

Οδηγίες καταχώρισης

Η καταγραφή των φωτοβολταϊκών (Φ/Β) αφορά στην περίπτωση που το κτήριο διαθέτει φωτοβολταϊκά για κάλυψη του συνόλου ή μέρους των αναγκών του σε ηλεκτρική ενέργεια ή στην περίπτωση που το κτήριο διαθέτει φωτοβολταϊκά, με τα οποία συμψηφίζεται η παραγόμενη ενέργεια με την καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια (NET METERING) και όχι για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που εγχέεται στο δίκτυο, η οποία δεν συμψηφίζεται με την ιδιοκατανάλωση.

 • Επιλέγετε Τύπο, Επιφάνεια (m2), Ισχύ (ΚW)
 • Συντελεστής αξιοποίησης ηλιακής ακτινοβολίας (Α): Σύντομα θα προστεθεί εργαλείο υπολογισμού σύμφωνα με τον πίνακα της ΤΟΤΕΕ
 • Προσανατολισμός (γ): Βοράς 0°, Ανατολή 90°, Νότος 180° και Δύση 270° - Ο βέλτιστος προσανατολισμός για τα Φ/Β είναι ο νότιος (180°) με μικρή απόκλιση ±5°
 • Κλίση (β): Συνήθως για την Ελλάδα και για ετήσια χρήση η κλίση κυμαίνεται μεταξύ 25° - 31°
 • Συν. σκίασης (F_s): Σε περίπτωση ελεύθερου ορίζοντα ο συντελεστής ισούται με τη μονάδα (1), ενώ για πλήρη σκίαση ισούται με μηδέν (0).
 • Σύνδεση. Προσδιορίζεται αν τα φωτοβολταϊκά που διαθέτει το κτήριο για κάλυψη του συνόλου ή μέρους των αναγκών του σε ηλεκτρική ενέργεια είναι με συμψηφισμό της παραγόμενης ενέργειας από τα ΦΒ με την καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια. Ο τύπος της σύνδεσης προσδιορίζεται και εισάγεται μόνο μια φορά στην πρώτη γραμμή του πίνακα των φωτοβολταϊκών και ισχύει για όλα τα φωτοβολταϊκά που είναι εγκατεστημένα στο κτήριο.

ΤΟΤΕΕ 20701-1, ενότητα 6.3.2

Για την εκτίμηση της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου και την έκδοση Ενεργειακού πιστοποιητικού, στους υπολογισμούς λαμβάνονται υπόψη τα φωτοβολταϊκά (ΦΒ) που διαθέτει το κτήριο για κάλυψη του συνόλου ή μέρους των αναγκών του σε ηλεκτρική ενέργεια (με ή χωρίς συμψηφισμό της παραγόμενης ενέργειας από τα ΦΒ με την καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια -NET METERING) και αλλά όχι για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που εγχέεται στο δίκτυο (πωλείται στον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας) η οποία δεν συμψηφίζεται με την ιδιοκατανάλωση.

 • Στην περίπτωση της ιδιοκατανάλωσης χωρίς συμψηφισμό, το ενεργειακό ισοζύγιο της παραγόμενης ενέργειας με την καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια του κτηρίου γίνεται σε μηνιαία βάση και η επιπλέον πλεονάζουσα παραγόμενη ενέργεια από τα ΦΒ αγνοείται.
 • Στην περίπτωση της ιδιοκατανάλωσης με συμψηφισμό, το ενεργειακό ισοζύγιο της παραγόμενης ενέργειας από τα ΦΒ με την καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια του κτηρίου γίνεται σε ετήσια βάση και πάλι η επιπλέον πλεονάζουσα παραγόμενη ενέργεια από τα ΦΒ αγνοείται.

Συντελεστής αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας από Φ/Β

Ο μέσος ετήσιος συντελεστής αξιοποίησης της ηλιακής ακτινοβολίας δείχνει τη μέση ετήσια απόδοση, με την οποία το Φ/Β μετατρέπει την ηλιακή ακτινοβολία σε ηλεκτρική ενέργεια. Η μέση ετήσια απόδοση μιας Φ/Β εγκατάστασης συνεκτιμάται από:

 • Την ονομαστική απόδοση των Φ/Β στοιχείων που δίνει ο κατασκευαστής. Η ονομαστική απόδοση είναι ο λόγος της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας προς τη συνολική προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία κάθετης πρόσπτωσης στο Φ/Β πλαίσιο. Η ηλεκτρική απόδοση εξαρτάται από τον τύπο των Φ/Β στοιχείων: μονοκρυσταλλικό, πολυκρυσταλλικό κ.ά.
 • Τις πιθανές απώλειες εγκατάστασης λόγω παλαιότητας των Φ/Β στοιχείων
 • Τη συνολική ονομαστική απόδοση της Φ/Β εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων και των βοηθητικών συστημάτων που χρησιμοποιούνται όπως διανομείς, μετατροπείς, μπαταρίες κ.ά.
 • Τις πιθανές απώλειες εγκατάστασης λόγω κακής συντήρησης, υψηλών θερμοκρασιών περιοχής, κακού αερισμού των Φ/Β στοιχείων κ.ά. Η μέση πραγματική απόδοση των Φ/Β στοιχείων σε συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος για τα κλιματικά δεδομένα της Ελλάδας, όπως έχει καταγραφεί σε διάφορες εγκαταστάσεις, κυμαίνεται περίπου 15% χαμηλότερα από την ονομαστική απόδοση του κατασκευαστή.
Τύποι φωτοβολταϊκών στοιχείων Ενδεικτική ονομαστική απόδοση Συντελεστές μείωσης λόγω παλαιότητας Συντελεστές μείωσης λόγω σύνδεσης με βοηθητικά συστήματα
Μονοκρυσταλλικά 12-19% 1,0% για κάθε έτος λειτουργίας 5%
Πολυκρυσταλλικά 12-19% 1,0% για κάθε έτος λειτουργίας 5%
Λεπτού υμένα 4-7% 1,1% για κάθε έτος λειτουργίας 5%
Άμορφα (a-Si) 4-7% 1,1% για κάθε έτος λειτουργίας 5%
Μικρομορφικά (μ-Si) 8-8.5% 1,1% για κάθε έτος λειτουργίας 5%
Δισεληνοϊνδιούχος χαλκός- πρόσμειξη γαλλίου (CIS-CIGS) 6-11% 1,1% για κάθε έτος λειτουργίας 5%
Τελουριούχο κάδμιο (CdTe) 6-12% 1,1% για κάθε έτος λειτουργίας 5%
Τριπλής επαφής 23-24% 1,0% για κάθε έτος λειτουργίας 5%

Προσανατολισμός

Ο προσανατολισμός (αζιμούθιο γ) τοποθέτησης του Φ/Β στοιχείου είναι η απόκλισή του από τον νότο της περιοχής εγκατάστασης. Ο βέλτιστος προσανατολισμός για τα Φ/Β είναι ο νότιος με μικρή απόκλιση ±5ο. Σύμφωνα με την μεθοδολογία ορίζεται:

 • για νότιο προσανατολισμό των Φ/Β γ=180°,
 • για ανατολικό προσανατολισμό γ= 90° και
 • για δυτικό προσανατολισμό γ=270°

Κλίση

Η κλίση (β) του Φ/Β στοιχείου ορίζεται ως προς το οριζόντιο επίπεδο εγκατάστασης και απαιτείται για τον υπολογισμό της ηλιακής ακτινοβολίας που προσπίπτει επάνω στο Φ/Β. Για κάθετη τοποθέτηση επιφάνειας Φ/Β η κλίση είναι 90°, ενώ για οριζόντια τοποθέτηση η κλίση είναι 0°. Σε περίπτωση νέας εγκατάστασης Φ/Β με σταθερή κλίση, λαμβάνονται υπόψη οι τιμές της βέλτιστης κλίσης των Φ/Β για ετήσια περίοδο όπως δίνονται στον πίνακα 5.13. η οποία συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 25ο και 31ο.

Βέλτιστες κλίσεις φωτοβολταϊκών στοιχείων για διάφορα γεωγραφικά πλάτη στην Ελλάδα ανά περίοδο χρήσης
Γεωγραφικό πλάτος περιοχής (φ) σε (°) Θερινή περίοδος Ετήσια περίοδος Χειμερινή περίοδος
φ = 35,0° 7 25 44
φ = 36,0° 8 26 45
φ = 37,0° 9 27 46
φ = 38,0° 10 28 47
φ = 39,0° 11 29 48
φ = 40,0° 12 30 49
φ = 41,0° 13 31 50

Συντελεστής σκίασης

Ο συντελεστής σκίασης, είναι ο διορθωτικός συντελεστής για τη μείωση της ηλιακής ακτινοβολίας, λόγω της σκίασης που προκαλείται από τον περιβάλλοντα χώρο στην επιφάνεια των φωτοβολταϊκών πλαισίων.

 • Ο συντελεστής σκίασης 0 δεικνύει ότι υπάρχει πλήρης σκίαση των φωτοβολταϊκών πλαισίων
 • Ο συντελεστής σκίασης 1 δεικνύει ότι δεν υπάρχει καθόλου σκίαση των φωτοβολταϊκών πλαισίων
manual/step5/pv.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2020/11/27 01:15 από stavros