Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


Sidebar

www.easykenak.gr

Γρήγορη εκκίνηση


Οδηγός Χρήσης


Νομοθετικό Πλαίσιο


Ερωτήσεις

kenak:legal

Νομικό Πλαίσιο & ΤΟΤΕΕ

Οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες

Το Ελληνικό Νομικό Πλαίσιο

 • Με τον Νόμο 3661/2008 «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις», ενσωματώνεται στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 2002/91/ΕΚ.
 • Με τον Νόμο 3851/2010 (άρθρο 10) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», γίνονται κάποιες τροποιήσεις στον Ν.3661
 • Με τον Νόμο 3889/2010 (άρθρο 28) «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις», ο Ν.3661 επεκτείνεται και στην περίπτωση κτιρίων κατοικίας που προορίζονται για χρήση που δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες (παραθεριστικές κατοικίες).
 • Με τον Νόμο 4122/2013 «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», ενσωματώνεται στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 2010/31/ΕΕ, και μεταξύ άλλων καθορίζονται:
  • Οι απαιτήσεις της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων στη χώρα μας.
  • Η έκδοση των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης, των Εκθέσεων Συστημάτων Θέρμανσης και Κλιματισμού.
  • Η κατάρτιση του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών και η διαδικασία επιβολής κυρώσεων στις περιπτώσεις παραβίασης σχετικών διατάξεων.

Ενεργειακοί Επιθεωρητές και Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης

 • Με το ΠΔ 100/2010 «Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων, Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης και Εγκαταστάσεων Κλιματισμού», συστήνεται το σώμα Ενεργειακών Επιθεωρητών.
 • Με την ΚΥΑ 192/2011 «Εκπαίδευση και Εξεταστική διαδικασία Ενεργειακών Επιθεωρητών“, προσδιορίζεται η διαδικασία για τη χορήγηση οριστικών αδειών ενεργειακών επιθεωρητών.
 • Με τον Νόμο 4093/2012 (άρθρο 1) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», καταργούνται οι ελάχιστες νόμιμες αμοιβές των ενεργειακών επιθεωρήσεων που προβλέπονταν στο Π.Δ. 100/2010. Οι αμοιβές θα καθορίζονται πλέον ελεύθερα με συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών.
 • Με τον Νόμο 4111/2013 (άρθρο 31) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/ 2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και άλλες επείγουσες διατάξεις», καθορίζονται:
  • Παρ. 2: Η εγγραφή και ανανέωση εγγραφής στα Μητρώα Ενεργειακών Επιθεωρητών.
  • Παρ. 3: Τα απαιτούμενα προσόντα υποψηφίων Ενεργειακών Επιθεωρητών
  • Παρ. 4: Τα δικαιώματα διενέργειας επιθεωρήσεων Διπλωματούχων – Πτυχιούχων Μηχανικών
  • Παρ. 5: Οι πιστοποιημένοι Ενεργειακοί Επιθεωρητές σε χώρες της Ε.Ε.
  • Παρ. 6: Η περιστασιακή - προσωρινή άσκηση της δραστηριότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή.
  • Παρ. 7: Οι φορείς εκπαίδευσης - Βεβαίωση επαρκούς παρακολούθησης
  • Παρ. 8-10: Η εξεταστική διαδικασία για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επιτυχούς Εξέτασης
  • Παρ. 12: Η αναγγελία Έναρξης άσκησης της δραστηριότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή
  • Παρ.13 & 14: Τα ασυμβίβαστα των Ενεργειακών Επιθεωρητών
 • Με τον Νόμο 4280/2014 (άρθρο 54) «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση − Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», καθορίζεται η βαθμολογία επιτυχίας στις εξετάσεις των Ενεργειακών Επιθεωρητών.
 • Με τον Νόμο 4351/04.12.2015 (άρθρο 23) «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα – Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις», παρατείνεται από 30 Ιουνίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 η ισχύς του σώματος των “προσωρινών” Ενεργειακών Επιθεωρητών. Από την 1η Ιουλίου 2016 διαγράφονται αυτοδίκαια από το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και απολύουν τη δυνατότητα άσκησης της δραστηριότητας οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές που δεν έχουν υποβάλει Πιστοποιητικό Επιτυχούς Εξέτασης. Τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης που εκδίδονται κατά το ως άνω χρονικό διάστημα θεωρούνται έγκυρα ως προς κάθε συνέπεια.
 • Με τον Νόμο 4342/2015 (άρθρο 58) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ και άλλες διατάξεις», ορίζεται ότι:
 • Κάθε συμβολαιογράφος για την κατάρτιση πράξεως αγοραπωλησίας ακινήτου υποχρεούται να μνημονεύσει στο συμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλλου του ΠΕΑ και να επισυνάψει σε αυτό επίσημο αντίγραφο του ΠΕΑ.
 • Σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας» της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr).»

Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) & Τεχνικές Οδηγίες ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ)

 • TOTEE 201701-1/2017, (Α΄ ΕΚΔΟΣΗ): Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων
 • TOTEE 201701-2/2017, (Α΄ ΕΚΔΟΣΗ): Θερμοφυσικές Ιδιότητες Δομικών Υλικών
 • TOTEE 201701-3/2014, (Γ΄ ΕΚΔΟΣΗ): Κλιματικά δεδομένα ελληνικών περιοχών
 • TOTEE 201701-4/2017, (Α΄ ΕΚΔΟΣΗ): Οδηγίες και Έντυπα Ενεργειακών Επιθεωρήσεων
 • TOTEE 201701-5/2017, (Α΄ ΕΚΔΟΣΗ): Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού, Θερμότητας και Ψύξης

Οι ΤΟΤΕΕ στο ΤΕΕ

Παλαιότερες ΤΟΤΕΕ:

 • ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010, (Β' έκδοση, Απρ 2012): Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων
 • ΤΟΤΕΕ 20701-2/2010, (A' έκδοση, Ιουλιος 2010): Θερμοφυσικές Ιδιότητες Δομικών Υλικών
 • ΤΟΤΕΕ 20701-3/2010, (Β' έκδοση, Απρ 2012): Κλιματικά δεδομένα
 • ΤΟΤΕΕ 20701-4/2010, (Β' έκδοση, Απρ 2012): Οδηγίες και Έντυπα Ενεργειακών Επιθεωρήσεων
 • ΤΟΤΕΕ 20701-5/2012, (Α' έκδοση, Απρ 2012):Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού Θερμότητας & Ψύξης

Διευκρινιστικές Εγκύκλιοι

Επίσης για την εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ εκδόθηκαν οι διευκρινιστικές εγκύκλιοι:

 • η Εγκύκλιος «Εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ», Οκτώβριος 2010
 • η Εγκύκλιος «Διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ», Δεκέμβριος 2010
 • η Εγκύκλιος «Διευκρινίσεις ως προς την υποχρέωση έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε περιπτώσεις αγοροπωλησίας ακινήτων», Ιανουάριος 2011
 • η Εγκύκλιος της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, Ιανουάριος 2011
 • η Εγκύκλιος «Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ», Ιούνιος 2012
 • η Εγκύκλιος «Διευκρινίσεις για το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και την καταχώρηση των στοιχείων του στην ηλεκτρονική εφαρμογή Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας», Φεβρουάριος 2016
kenak/legal.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2024/06/12 11:28 από sivann