Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


Sidebar

www.easykenak.gr

Γρήγορη εκκίνηση


Οδηγός Χρήσης


Νομοθετικό Πλαίσιο


Ερωτήσεις

manual:step5:znx

Ζ.Ν.Χ.

Το σύστημα παραγωγής και διανομής ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) δηλώνεται μόνο για τις θερμικές ζώνες με χρήση η οποία έχει απάιτηση για ΖΝΧ σύμφωνα με τον Πίνακα 2.5 της ΤΟΤΕΕ (πχ. κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια κλπ).
Για τις θερμικές ζώνες που έχουν χρήση με μηδενική κατανάλωση ΖΝΧ (πχ. εκπαίδευσης, γραφεία, κατστήματα κλπ), δεν δηλώνεται σύστημα ΖΝΧ, ανεξάρτητα εάν το κτήριο διαθέτει σύστημα παραγωγής ΖΝΧ (π.χ. τοπικό ηλεκτρικό θερμαντήρα).
Αν το εξεταζόμενο κτήριο δεν διαθέτει σύστημα ZNX, ο ενεργειακός επιθεωρητής πρέπει να ορίσει ένα θεωρητικό σύστημα ZNX.
Αν το εξεταζόμενο κτήριο διαθέτει συστήματα ZNX, τα οποία καλύπτουν τμήμα του απαιτούμενου θερμικού φορτίου ΖΝΧ, ο ενεργειακός επιθεωρητής πρέπει να ορίσει, για το υπόλοιπο τμήμα του θερμικού φορτίου για ΖΝΧ, ένα θεωρητικό σύστημα ZNX.

Θεωρητικό σύστημα ΖΝΧ

Αν το εξεταζόμενο κτήριο δεν διαθέτει σύστημα ZNX, ο ενεργειακός επιθεωρητής πρέπει να ορίσει ένα θεωρητικό σύστημα ZNX με τα εξής χαρακτηριστικά:

 • Τοπικό ηλεκτρικό θερμοσίφωνα με Ισχύ=0KW και βαθμό απόδοσης ΒΑ=1 και κάλυψη 100% για όλους τους μήνες
 • Τοπικό δίκτυο διανομής χωρίς ανακυκλοφορία με ΒΑ=1
 • Σύστημα αποθήκευσης με ΒΑ=0.98 και ισχύ βοηθητικών μονάδων 0 W/m2
Στο easykenak το δηλώνετε απλά πατώντας το κουμπί “Θεωρητικό Σύστημα”.

Παραγωγή ΖΝΧ από σύστημα διπλής ενέργειας (ηλιακός με ηλεκτρική αντίσταση)

Σε περίπτωση συστήματος διπλής ενέργειας δηλώνετε το σύστημα ΖΝΧ ως εξης:

 • Δηλώνετε σύστημα τον ηλεκτρικό θερμαντήρα (Ισχύς=4KW, ΒΑ=1, κάλυψη=100% για όλους τους μήνες)
 • Δηλώνετε την απόδοση του δικτύου διανομής χρησιμοποιώντας το εργαλείο υπολογισμού του easykenak
 • Δηλώνετε την απόδοση συστήματος αποθήκευσης χρησιμοποιώντας το εργαλείο υπολογισμού του easykenak

Παραγωγή ΖΝΧ από σύστημα τριπλής ενέργειας ετήσιας χρήσης (λέβητας με ηλιακό και ηλεκτρική αντίσταση)

Εάν ο λέβητας λειτουργεί για την κάλυψη των αναγκών για ΖΝΧ όλο το χρόνο με την ηλεκτρική αντίσταση ως εφεδρικό σύστημα, τότε δηλώνετε το σύστημα ΖΝΧ ως εξης:

 • Δηλώνετε σύστημα τον λέβητα με κάλυψη 100% για όλους τους μήνες. Το easykenak αυτόματα αντιγράφει τα δεδομένα του λέβητα που έχετε δηλώσει σαν σύστημα θέρμανσης, τα οποία μπορείτε να τροποποιήσετε
 • Δηλώνετε την απόδοση του δικτύου διανομής χρησιμοποιώντας το εργαλείο υπολογισμού του easykenak
 • Δηλώνετε την απόδοση συστήματος αποθήκευσης χρησιμοποιώντας το εργαλείο υπολογισμού του easykenak

Παραγωγή ΖΝΧ από σύστημα τριπλής ενέργειας χειμερινής χρήσης (λέβητας με ηλιακό και ηλεκτρική αντίσταση)

Εάν ο λέβητας λειτουργεί για την κάλυψη των αναγκών για ΖΝΧ μόνο κατά την περίοδο της θέρμανσης, με την ηλεκτρική αντίσταση να χρησιμοποιείται τους υπόλοιπους μήνες, τότε δηλώνετε το σύστημα ΖΝΧ ως εξης:

 • Δηλώνετε σύστημα τον λέβητα με κάλυψη 100% μόνο για τους μήνες θέρμανσης (ανάλογα την χρήση και την κλιματική ζώνη). Το easykenak αυτόματα αντιγράφει τα δεδομένα του λέβητα που έχετ δηλώσει σαν σύστημα θέρμανσης, τα οποία μπορείτε να τροποποιήσετε. Το easykenak αυτόματα βάζει κάλυψη 1, ανάλογα την χρήση και την κλιματική ζώνη του κτιρίου σας.
 • Δηλώνετε την απόδοση του δικτύου διανομής χρησιμοποιώντας το εργαλείο υπολογισμού του easykenak
 • Δηλώνετε την απόδοση συστήματος αποθήκευσης χρησιμοποιώντας το εργαλείο υπολογισμού του easykenak

Διατάξεις αυτομάτου ελέγχου ΖΝΧ

Επιλέγετε αν το προς επιθεώρηση κτίριο διαθέτει διατάξεις αυτ. ελέγχου του κεντρικού συστήματος παραγωγής ΖΝΧ. Τέτοιες διατάξεις μπορεί να είναι αυτοματισμός για τη λειτουργία του συστήματος μόνο όταν ζητείται ζεστό νερό (π.χ. με χρονοδιακόπτη), διαφορικός έλεγχος λειτουργίας μεταξύ λέβητα / αντλίας θερμότητας και ηλιακών κ.ά. συναφή συστήματα. Σε περίπτωση που το εξεταζόμενο κτήριο δεν διαθέτει διατάξεις αυτομάτου ελέγχου σε τμήμα ή στο σύνολο του κεντρικού συστήματος παραγωγής ΖΝΧ, τότε δεν επιλέγεται το αντίστοιχο σύμβολο ελέγχου. Ομοίως, για τις ΘΖ του κτηρίου που έχουν χρήση με μηδενική κατανάλωση ΖΝΧ, το αντίστοιχο σύμβολο ελέγχου είναι ανενεργό.

Προσοχή: Τον ηλιακό συλλέκτη τον δηλώνετε ξεχωριστά στην καρτέλα του ηλιακού χρησιμοποιώντας το εργαλείο υπολογισμού του easykenak. Το λογισμικό υπολογίζει αυτόματα τη συνεισφορά των ηλιακών συλλεκτών και την αφαιρεί από την αρχικά υπολογιζόμενη συμβατική κατανάλωση θερμικής ενέργειας για ΖΝΧ.

Κτίριο Αναφοράς (ΤΟΤΕΕ 20701-1, ενότητα 5.8.1.1

Τα γενικά χαρακτηριστικά του συστήματος ΖΝΧ για το κτήριο αναφοράς, όπως ορίζονται το άρθρο 9 του Κ.Εν.Α.Κ., είναι τα εξής:

 • Το κτήριο αναφοράς καλύπτει τις ανάγκες για Ζ.Ν.Χ. μέσω του κεντρικού λέβητα θέρμανσης χώρων ή ξεχωριστού συστήματος λέβητα (πετρελαίου ή τηλεθέρμανσης), με παράλληλη χρήση ηλιακών συλλεκτών και ηλεκτρικής αντίστασης για εφεδρεία.
 • Το ποσοστό του ηλιακού μεριδίου σε ετήσια βάση για το κτήριο αναφοράς, λαμβάνεται 15% επί των αναγκών για Ζ.Ν.Χ.
 • Ο κεντρικός λέβητας παραγωγής Ζ.Ν.Χ. είναι πιστοποιημένος με βαθμό θερμικής απόδοσης όπως καθορίζεται στον πίνακα 4.1. αυτής της τεχνικής οδηγίας.
 • Τα δίκτυα διανομής Ζ.Ν.Χ. διαθέτουν θερμομόνωση σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις που αναφέρονται στον πίνακα 4.7. αυτής της τεχνικής οδηγίας.
 • Στο κτήριο αναφοράς εφαρμόζεται η χρήση τοπικών συστημάτων μόνο σε κτήρια με περιορισμένη κατανάλωση Ζ.Ν.Χ. μικρότερη ή ίση από 10 [ℓ/άτομο/ημέρα]. Σ' αυτές τις περιπτώσεις η παραγωγή ΖΝΧ γίνεται τοπικά με ηλεκτρικό θερμοσίφωνα με συνολικό μήκος σωλήνων έως 6 m.
 • Σε περίπτωση που το εξεταζόμενο κτήριο δεν διαθέτει σύστημα παραγωγής ΖΝΧ ή διαθέτει σύστημα το οποίο καλύπτει τμήμα του απαιτούμενου θερμικού φορτίου για Ζ.Ν.Χ., τότε για τo κτήριο αναφοράς (για το σύνολο ή για το ακάλυπτο τμήμα του απαιτούμενου θερμικού φορτίου) και μόνο για τις χρήσεις με μεγάλες καταναλώσεις, θεωρείται ότι η παραγωγή γίνεται με λέβητα πετρελαίου (βαθμού απόδοσης 0.85), δίκτυο διανομής θερμού μέσου χωρίς ανακυκλοφορία, το οποίο διέρχεται από εσωτερικούς χώρους του κτιρίου, με βαθμό απόδοσης ανάλογα με την ημερήσια κατανάλωση ΖΝΧ (Πίνακας 4.16), σύστημα αποθήκευσης με βαθμό απόδοσης 0.93 και βοηθητικές μονάδες με ειδική ισχύ 0 W/m2 για κατοικίες και 0.1 W/m2 για τριτογενή τομέα.
 • Στην περίπτωση κτιρίων του τριτογενή τομέα με περιορισμένη κατανάλωση ΖΝΧ μικρότερη ή ίση από 10 ℓ/άτομο/ημέρα, τότε το σύστημα ΖΝΧ για το κτήριο αναφοράς είναι τοπικοί ηλεκτρικοί θερμαντήρες (βαθμός απόδοσης 1), διανομή (βαθμός απόδοσης 1), αποθήκευση (βαθμός απόδοσης 0.98) και βοηθητικές μονάδες (ειδική ισχύς 0 W/m2).

Χρήσεις με με μεγάλη κατανάλωση ΖΝΧ (> 10λιτ/άτομο/ημέρα) είναι οι εξής

 • Μονοκατοικία, Πολυκατοικία
 • Προσωρινής διαμονής (ξενοδοχεία, ξενώνες κλπ)
 • Κλειστό γυμναστήριο / κολυμβητήριο
 • Νοσοκομεία, κλινικές
 • Ψυχιατρεία, Οίκοι Ευγηρίας, Βρεφοκομεία
 • Αναμορφωτήριο, Φυλακή
 • Ινστιτούτο Γυμναστικής

Όλες οι υπόλοιπες χρήσεις, θεωρούνται χρήσεις με μικρή κατανάλωση ΖΝΧ.

manual/step5/znx.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2021/09/27 19:35 από stavros