Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


Sidebar

www.easykenak.gr

Γρήγορη εκκίνηση


Οδηγός Χρήσης


Νομοθετικό Πλαίσιο


Ερωτήσεις

manual:step5:thermansi

Θέρμανση

Θεωρητικό σύστημα θέρμανσης

Αν το εξεταζόμενο κτήριο δεν διαθέτει σύστημα θέρμανσης, τότε ο ενεργειακός επιθεωρητής, σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 20701-1, πρέπει να ορίσει ένα θεωρητικό σύστημα θέρμανσης με τα εξής χαρακτηριστικά:

 • Τοπικές ηλεκτρικές μονάδες με Ισχύ=0KW, ΒΑ=1 και κάλυψη 100% για όλους τους μήνες θέρμανσης (ανάλογα την χρήση και την κλιματική ζώνη)
 • Δίκτυο διανομής με με Ισχύ=0KW, Χώρο διέλευσης: Εσωτερικοί ή/και μέχρι 20% σε εξωτερικούς και ΒΑ=1
 • Τερματικές μονάδες με ΒΑ=0.94
 • Βοηθητικές μονάδες με Ισχύ=0ΚW

Αν το εξεταζόμενο κτήριο θερμαίνεται μερικώς, τότε θεωρείται ότι το υπόλοιπο τμήμα θερμαίνεται με το θεωρητικό σύστημα θέρμανσης.
Για παράδειγμα αν υπάρχουν τοπικές ΑΘ (split units) που καλύπτουν το 60% των απαιτήσεων, τότε δηλώνετε 2 συστήματα παραγωγής θέρμανσης:

 • τις τοπικές ΑΘ με βαθμό κάλυψης 0.6
 • το θεωρητικό σύστημα με βαθμό κάλυψης 0.4
Στο easykenak το δηλώνετε απλά πατώντας το κουμπί “Θεωρητικό Σύστημα”.
Στην περίπτωση μερικής θέρμανσης, καταχωρείτε το υπάρχον σύστημα με τον βαθμό κάλυψης και στην συνέχεια πατάτε το κουμπί “Θεωρητικό Σύστημα” και συμπληρώνεται αυτόματα με τον υπόλοιπο βαθμό κάλυψης.

Ισχύς μονάδας παραγωγής θέρμανσης

Εισάγεται η ονομαστική θερμική ισχύς (kW) της κάθε μονάδας παραγωγής θερμικής ενέργειας (π.χ. λέβητας).

 • Για τα νέα ή ριζικά ανακαινιζόμενα κτήρια, δηλώνετε την ονομαστική θερμική ισχύ (kW) του λέβητα-καυστήρα από τις τεχνικές προδιαγραφές τον κατασκευαστή.
 • Σε περίπτωση που η μονάδα παραγωγής θερμικής ενέργειας καλύπτει περισσότερες της μιας θερμικές ζώνες, η ισχύς της συγκεκριμένης μονάδας που ορίζεται σε κάθε θερμική ζώνη είναι η συνολική και δεν επιμερίζεται. Για παράδειγμα σε πολυκατοικία με κεντρικό λέβητα, δηλώνετε τη θερμική ισχύ από το φύλλο ανάλυσης καυσαερίων της μονάδας.
 • Η ισχύς δεν λαμβάνεται υπόψη στους υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης του εξεταζόμενου κτιρίου, αλλά χρησιμοποιείται ΜΟΝΟ στον καθορισμό του βαθμού απόδοσης της μονάδας παραγωγής του κτηρίου αναφοράς, στην περίπτωση που πρόκειται για λέβητα.

Βαθμός Απόδοσης (ΒΑ) / Συντελεστής Απόδοσης (SCOP)

 • SCOP, εισάγεται σε περίπτωση που γίνεται χρήση μονάδας αντλίας θερμότητας
 • ΒΑ, εισάγεται σε όλες τις άλλες περιπτώσεις (Λέβητες, τζάκια, ΣΗΘ κλπ)
 • Στην τηλεθέρμανση, σαν βαθμός απόδοσης του συστήματος, εισάγεται ο βαθμός απόδοσης του εναλλάκτη
 • Στα ΣΗΘ, αν η παραγόμενη θερμική ενέργεια από το ΣΗΘ χρησιμοποιείται χωρίς την παρεμβολή εναλλάκτη θερμότητας, ως βαθμός απόδοσης του συστήματος θέρμανσης λαμβάνεται η μονάδα (1). Αντίθετα εάν παρεμβάλλεται κάποιος εναλλάκτης για την παροχή θερμικής ενέργειας σε ένα δευτέρων κύκλωμα, τότε ως βαθμός απόδοσης του συστήματος θέρμανσης λαμβάνεται ο θερμικός βαθμός απόδοσης του εναλλάκτη.
Στο easykenak υπάρχει εργαλείο υπολογισμού του BA (για Λέβητες) και του SCOP (για ΑΘ) σύμφωνα με την ενότητα 5.1.2 της ΤΟΤΕΕ.
Προσοχή: Δηλώνετε μόνο το ένα από τα 2 πεδία (ΒΑ ή SCOP), το άλλο πρέπει να είναι 1 και όχι 0.

Βαθμός κάλυψης

Ο βαθμός κάλυψης εξαρτάται από την χρήση του κτιρίου και την Κλιματική ζώνη, σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ, Πίνκας 2.1 - “Τυπικό ωράριο λειτουργίας κτηρίων ανά χρήση” και της περιόδους θέρμανσης της ενότητας 3.3:

 • Για τη ζώνη Α’ και Β’ η περίοδος θέρμανσης είναι από την 1η Νοεμβρίου μέχρι και τις 15 Απριλίου και η περίοδος ψύξης από τις 15 Μαΐου μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου.
 • Για τη ζώνη Γ’ και Δ’ η περίοδος θέρμανσης είναι από την 15 Οκτωβρίου μέχρι και τις 30 Απριλίου και η περίοδος ψύξης από την 1η Ιουνίου μέχρι και τις 31 Αυγούστου.
Στο easykenak ο βαθμός κάλυψης υπολογίζεται αυτόματα ανάλογα την χρήση του κτιρίου και την Κλιματική ζώνη.

Δίκτυο διανομής

Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι δικτύων διανομής: δίκτυο διανομής θερμού μέσου (σωληνώσεις) και αεραγωγοί διανομής κλιματιζόμενου αέρα.

 • Ανάλογα με τον τύπο του δικτύου στην συγκεκριμένη ζώνη, εισάγετε τα στοιχεία στην αντίστοιχη γραμμή. Απαιτείται ο προσδιορισμός ενός μόνο βαθμού απόδοσης δικτύου διανομής.
 • Τα δεδομένα για τους αεραγωγούς συμπληρώνονται ΜΟΝΟ σε περίπτωση ΚΚΜ και ΟΧΙ σε περίπτωση συστημάτων μηχανικού αερισμού παροχής νωπού αέρα ή/και εξαερισμού.
 • αν στη ζώνη υπάρχουν περισσότερα από ένα δίκτυα (κλάδοι) διανομής, τότε λαμβάνεται ο βαθμός απόδοσής του τμήματος που βρίσκεται στη χειρότερη ποιοτικά κατάσταση.

Ισχύς (kW): Εισάγεται η συνολική θερμική ισχύς την οποία μεταφέρει το δίκτυο διανομής (σωληνώσεις) ή ο κλάδος διανομής της θερμικής ζώνης.

 • Η συνολική θερμική ισχύς την οποία μεταφέρει το δίκτυο διανομής είναι η εγκατεστημένη θερμική ισχύς της μονάδας παραγωγής επί το συνολικό συντελεστή υπερδιαστασιολόγησης και μόνωσης λέβητα.
 • Η ισχύς δεν λαμβάνεται υπόψη στους υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης του υπάρχοντος κτηρίου, αλλά χρησιμοποιείται ΜΟΝΟ στον καθορισμό του βαθμού απόδοσης του δικτύου διανομής του κτηρίου αναφοράς.
 • Σε περίπτωση άνω του ενός δικτύων διανομής, με διαφορετικές τιμές ισχύος και αποδόσεις (λόγω ποιότητας), τότε εισάγεται η ισχύς του κλάδου με την χαμηλότερη απόδοση.
 • Σε περίπτωση τμήματος κτηρίου (π.χ. διαμέρισμα) που καλύπτεται από έναν επιμέρους κλάδο του δικτύου διανομής, τότε ως θερμική ισχύς λαμβάνεται αυτή που μεταφέρει ο κλάδος ακόμα και αν καλύπτει μεγαλύτερο τμήμα κτηρίου από το εξεταζόμενο (π.χ. δύο ή τρία διαμερίσματα). Ο καταμερισμός της συνολικής θερμικής ισχύος ανά κλάδο γίνεται ποσοστιαία ανάλογα με τα χιλιοστά θέρμανσης κάθε κλάδου ή εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό με την παραδοχή ότι η ισχύς του δικτύου διανομής ισοκατανέμεται σε όλες τις στήλες.
 • Σε περίπτωση τοπικών μονάδων παραγωγής θερμότητας που δεν διαθέτουν δίκτυο διανομής (π.χ. τοπικοί λέβητες, τοπικές αντλίες θερμότητας, split units), τότε το πεδίο της ισχύος πρέπει να μένει κενό.
 • Το πεδίο ισχύος είναι απενεργοποιημένο για τους αεραγωγούς.

Βαθμός απόδοσης: Εισάγεται ο βαθμός απόδοσης (από 0 έως 1) για το δίκτυο διανομής θερμού μέσου σύμφωνα με την ενότητα 5.3.4 της ΤΟΤΕΕ.

Στο easykenak υπάρχει εργαλείο υπολογισμού της Ισχύος και του ΒΑ του δικτύου διανομής θερμού μέσου (σωληνώσεις), σύμφωνα με την ενότητα 5.3.4 της ΤΟΤΕΕ.

Τερματικές μονάδες

Η απόδοση θερμότητας στους εσωτερικούς χώρους γίνεται μέσω των τερματικών μονάδων (ΤΜ). Για παράδειγμα, το ζεστό νερό που παράγεται από το λέβητα τροφοδοτείται μέσω της υδραυλικής εγκατάστασης του δικτύου διανομής σε μονάδες άμεσης απόδοσης, για παράδειγμα, θερμαντικά σώματα (καλοριφέρ) ή τοπικές κλιματιστικές μονάδες (ανεμιστήρα-στοιχείου γνωστά σαν fan coils), ή έμμεσης απόδοσης, για παράδειγμα ενσωματωμένες τερματικές μονάδες σε δομικά στοιχεία (ενδοδαπέδιο, ενδοτοίχιο).

 • Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων του ενός τύπων τερματικών μονάδων, εισάγεται μια σύντομη περιγραφή και σαν βαθμός απόδοσης καταχωρείται μια μέση τιμή.
 • Σε περίπτωση που υπάρχουν μόνο ΚΚΜ τότε στον τύπο των τερματικών εισάγεται η περιγραφή «Στόμια (ΜΟΝΟ για ΚΚΜ)» και σαν βαθμός απόδοσης πρέπει να εισάγεται η τιμή μηδέν (0).
Στο easykenak υπάρχει εργαλείο υπολογισμού του ΒΑ των τερματικών μονάδων, σύμφωνα με την ενότητα 5.4.2 της ΤΟΤΕΕ.

Βοηθητικές μονάδες

Εδώ καταγράφονται τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά των ηλεκτροκινητήρων και των άλλων βοηθητικών μονάδων της κεντρικής εγκατάστασης θέρμανσης.

 • Τύπος: Επιλέγετε τον τύπο των βοηθητικών μονάδων μεταξύ των: Αντλία, Κυκλοφορητής, Ηλεκτροβάνα, Ανεμιστήρας.
 • Ισχύς (kW): Εισάγετε την ονομαστική ισχύ της κάθε βοηθητικής μονάδας του συγκεκριμένου τύπου.
 • Αν δεν υπάρχουν βοηθητικές μονάδες στο σύστημα θέρμανσης, ως ισχύς βοηθητικών μονάδων πρέπει να εισάγεται η τιμή μηδέν (0).
 • Αν το ίδιο σύστημα (π.χ. κυκλοφορητής), καλύπτει τα απαιτούμενα θερμικά φορτία σε περισσότερες από μία θερμικές ζώνες τότε, για την εκτίμηση της ηλεκτρικής ισχύος που αντιστοιχεί σε κάθε θερμική ζώνη γίνεται επιμερισμός της ισχύος του συστήματος, ανάλογα με το ποσοστό θερμικού φορτίου που καλύπτει. Για παράδειγμα, στην περίπτωση της ενεργειακής επιθεώρησης διαμερίσματος, η ηλεκτρική ισχύς των βοηθητικών συστημάτων εισάγεται επιμερισμένη ανάλογα με τα χιλιοστά θέρμανσης
 • Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμα αναλυτικά στοιχεία για τα βοηθητικά συστήματα, τότε επιλέγεται ένας τύπος, εισάγεται σαν αριθμός η μονάδα και σαν ισχύς η συνολική εγκατεστημένη ισχύς.

Κατηγορία διατάξεων ελέγχου & αυτοματισμών

Επιλέγετε, την κατηγορία διατάξεων αυτομάτου ελέγχου που αφορούν ανεξάρτητα στα συστήματα Θέρμανσης και Ψύξης (μονάδες παραγωγής / δίκτυο διανομής / τερματικές μονάδες). Οι Μονάδες Αερισμού της συγκεκριμένης ζώνης συμπεριλαμβάνονται και στα συστήματα θέρμανσης και στα συστήματα ψύξης, σύμφωνα με τον [Πίνακας 5.5] της ΤΟΤΕΕ 20701-1 (ενότητα 5.2). Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τέτοιες διατάξεις η κατηγορία είναι «Δ». Η κατηγορία διατάξεων ελέγχου και αυτοματισμών «Δ» εμφανίζεται σαν προεπιλεγμένη τιμή. Σε κτήρια πολλαπλών ιδιοκτησιών με κεντρική θέρμανση η χρήση θερμοστατικών βαλβίδων στα θερμαντικά σώματα προϋποθέτει και κατανομή δαπανών με θερμιδομέτρηση. Σε αντίθετη περίπτωση δε λαμβάνεται υπόψη η ύπαρξη των θερμοστατικών βαλβίδων. Δείτε εδώ αναλυτικά την περιγραφή διατάξεων ελέγχου ανά κατηγορία.

Αναλυτικός υπολογισμός ΒΑ Λέβητα

Ο υπολογισμός του ΒΑ στο easykenak γίνεται σύμφωνα με την ενότητα 5.1.2.1 της ΤΟΤΕΕ.

Ο συνολικός ΒΑ της μονάδας παραγωγής θέρμανσης προκύπτει από την σχέση:

ngen = nsΚΘ * ng1 * ng2, όπου:
nsΚΘ εποχιακός ΒΑ της μονάδας παραγωγής θέρμανσης
ng1 συντελεστης υπερδιαστασιολόγησης
ng2 συντελεστης μονωσης

Ο εποχιακός ΒΑ της μονάδας παραγωγής θέρμανσης nsΚΘ προκύπτει από την σχέση:

nsΚΘ = ngm * ng0, όπου
ngm Πραγματικός ΒΑ της μονάδας Προκύπτει από το φύλλο συντήρησης λέβητα, εναλλακτικά αν δεν υπάρχει προκύπτει από τον πίνακα 4.2β
ng0 Συντελεστής μετατροπής σε εποχιακό ΒΑ Προκύπτει από τον πίνακα 4.2γ

H μέγιστη απαιτούμενη θερμική ισχύς Pgen της μονάδας θέρμανσης του κτηρίου προκύπτει από την σχέση:

Pgen = (A * Um * 1,5 + V/3) * ΔΤ (W), όπου:
Pgen (W) η υπολογιζόμενη μέγιστη απαιτούμενη θερμική ισχύς της μονάδας θέρμανσης του κτηρίου (προσοχή, του κτιρίου όχι της ΘΖ)
A (m2) η συνολική πραγματική εξωτερική επιφάνεια του κτιρίου που είναι εκτεθειμένη στον εξωτερικό αέρα ή/και σε επαφή με όμορα κτήρια ή/και σε επαφή με μη θερμαινόμενους χώρους ή/και σε επαφή με το έδαφος
Um (W/(m2.K) ο μέγιστος επιτρεπόμενος μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας
ΔΤ (οC ή Κ) η διαφορά της θερμοκρασίας για τη διαστασιολόγηση του συστήματος
V (m3/hr) η συνολική προσαγωγή νωπού αέρα στον θερμαινόμενο χώρο

Η εξωτερική επιφάνεια Α προκύπτει από την σχέση:

Α = Π * Υ + Εδ + Εο (m2), όπου:
Π Περιμετρος κτιριου που εξυπηρετεί ο λέβητας (όχι της ΘΖ ή του διαμερίσματος)
Υ Υψος κτιριου που εξυπηρετεί ο λέβητας
Εδ Εμβαδον δαπεδου κτιρίου που εξυπηρετεί ο λέβητας
Εο Εμβαδον οροφης κτιρίου που εξυπηρετεί ο λέβητας

Ο μέγιστος επιτρεπόμενος μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας Um λάμβάνεται από την ΤΟΤΕΕ σύμφωνα με τον πίνακα:

Um = 3,50 για κτίρια χωρις θερμομονωση, ολες οι κλιματικες ζωνες
Um = 1,55 για κτίρια με ΚΘΚ, ζωνη Α
Um = 1,20 για κτίρια με ΚΘΚ, ζωνη Β
Um = 0,95 για κτίρια με ΚΘΚ, ζωνη Γ
Um = τιμη χρηστη για κτίρια με ΚΕΝΑΚ

Η διαφορά της θερμοκρασίας ΔΤ για τη διαστασιολόγηση του συστήματος λάμβάνεται από την ΤΟΤΕΕ σύμφωνα με τον πίνακα:

ΔΤ= 18 για την κλιματική ζώνη Α
ΔΤ= 20 για την κλιματική ζώνη Β
ΔΤ= 23 για την κλιματική ζώνη Γ
ΔΤ= 28 για την κλιματική ζώνη Δ

Η συνολική προσαγωγή νωπού αέρα στον θερμαινόμενο χώρο λάμβάνεται από την ΤΟΤΕΕ σύμφωνα με την σχέση:

V = Eκτ * ΝΑ (m3/hr), όπου:
Εκτ (m2) το Εμβαδό κτιρίου που θερμαινεται από τον λέβητα
NA (m3/hr/m2) ο απαιτούμενος νωπός αέρας ανά χρήση κτιρίου, προκύπτει από τον πίνακα 2.3 της ΤΟΤΕΕ-1
manual/step5/thermansi.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2021/09/27 19:38 από stavros