Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


Sidebar

www.easykenak.gr

Γρήγορη εκκίνηση


Οδηγός Χρήσης


Νομοθετικό Πλαίσιο


Ερωτήσεις

manual:step5:psyxi

Ψύξη

Θεωρητικό σύστημα ψύξης

Αν το εξεταζόμενο κτήριο δεν διαθέτει σύστημα θέρμανσης, τότε ο ενεργειακός επιθεωρητής, σύμφωνα με την ενότητα 5.2.2 της ΤΟΤΕΕ 20701-1, πρέπει να ορίσει ένα θεωρητικό σύστημα θέρμανσης με τα εξής χαρακτηριστικά:

 • Αντλίες θερμότητας με Ισχύ=0KW και SEER=1.7 για κατοικίες και SEER=2.2 για κτίρια τριτογενή τομέα
 • Βαθμό κάλυψης 0.5 για κατοικίες και 1 για κτίρια τριτογενή τομέα
 • Δίκτυο διανομής με με Ισχύ=0KW, και ΒΑ=1 για κατοικίες και ΒΑ=0.95 για κτίρια τριτογενή τομέα
 • Τερματικές μονάδες με ΒΑ=0.93
 • Βοηθητικές μονάδες με Ισχύ=0 W/m2 για κατοικίες και Ισχύ=5 W/m2 για κτίρια τριτογενή τομέα

Αν το εξεταζόμενο κτήριο ψύχεται μερικώς, τότε θεωρείται ότι το υπόλοιπο τμήμα ψύχεται με το θεωρητικό σύστημα θέρμανσης.
Για παράδειγμα αν σε κτίριο τριτογενή τομέα υπάρχει κεντρική ΑΘ που καλύπτει το 60% των απαιτήσεων, τότε δηλώνετε 2 συστήματα παραγωγής θέρμανσης:

 • την κεντρική ΑΘ με βαθμό κάλυψης 0.6
 • το θεωρητικό σύστημα με βαθμό κάλυψης 0.4
Στο easykenak το δηλώνετε απλά πατώντας το κουμπί “Θεωρητικό Σύστημα”.
Στην περίπτωση μερικής θέρμανσης, καταχωρείτε το υπάρχον σύστημα με τον βαθμό κάλυψης και στην συνέχεια πατάτε το κουμπί “Θεωρητικό Σύστημα” και συμπληρώνεται αυτόματα με τον υπόλοιπο βαθμό κάλυψης.

Παραγωγή Ψύξης

Ισχύς (kW)

 • Εισάγεται η ονομαστική ψυκτική ισχύς της κάθε μονάδας παραγωγής (kW) που καλύπτει το κτήριο ή την θερμική ζώνη.
 • Η ισχύς δεν λαμβάνεται υπόψη στους υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης του υπάρχοντος κτηρίου.
 • Η ισχύς είναι η ονομαστική θερμική ισχύς εξόδου χωρίς αναγωγή / επιμερισμό στην θερμική ζώνη.

Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER)

 • Εισάγεται ο ονομαστικός δείκτης αποδοτικότητας (EER) ή ο εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER), σύμφωνα με την ενότητα 5.2.2 της TOTEE.
 • Για τις αντλίες θερμότητας – ψύκτες με ψυχόμενο μέσο τον αέρα ή το νερό, για τις οποίες δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, ο χρήστης μπορεί να εισάγει κάποιες τυπικές τιμές για τον Μέσο Εποχιακό Δείκτη Ενεργειακής Αποδοτικότητας SEER
 • Για αντλίες θερμότητας ή/και ψύκτες με ψυχόμενο μέσο τον αέρα οι οποίες είναι σύμφωνες με τον κανονισμό Οικολογικού σχεδιασμού και συνοδεύονται από Ενεργειακή Σήμανση, σύμφωνα με τον κανονισμό Ενεργειακής Επισήμανσης της ΕΕ 626/2011, εισάγεται ο Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης της μονάδας SEER(ΕΣ) στο μέσο κλίμα.
 • Για αντλίες θερμότητας ή/και ψύκτες με ψυχόμενο μέσο τον αέρα οι οποίες δεν συνοδεύονται από Ενεργειακή Σήμανση λαμβάνεται υπόψη ο Δείκτης Ενεργειακής Αποδοτικότητας της μονάδας EER για εξωτερική θερμοκρασία 35οC και εσωτερική θερμοκρασία 26οC.
 • Για αντλίες θερμότητας ή/και ψύκτες με ψυχόμενο μέσο το νερό με συνολική ψυκτική ικανότητα κάτω των 100 kW, εισάγεται ο ονομαστικός δείκτης αποδοτικότητας EER για ονομαστικές συνθήκες λειτουργίας θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα 35οC και θερμοκρασία προσαγόμενου ψυχόμενου μέσου 7οC
 • Στην περίπτωση γεωθερμικών αντλιών θερμότητας, ως δείκτης αποδοτικότητας EER λαμβάνεται κατά τους υπολογισμούς η τιμή που αναφέρεται σε συνθήκες λειτουργίας για θερμοκρασία γεωεναλλάκτη 15 οC και θερμοκρασία μέσου 7οC.
 • Για αντλίες θερμότητας ή/και ψύκτες με συνολική ψυκτική ικανότητα άνω των 100 kW, πρέπει να ελέγχεται η κάθε ψυκτική εγκατάσταση ως προς την υπερδιαστασιολόγηση της και των επιπτώσεων αυτής στο μέσο εποχιακό δείκτη αποδοτικότητας (SEER). Η ισχύς των 100 kW αφορά τη συνολική ψυκτική εγκατάσταση που εξυπηρετεί το κτήριο και όχι την κάθε μονάδα ξεχωριστά.
 • Στην περίπτωση που ο χρήστης δεν διαθέτει κανένα στοιχείο για τη μονάδα ψύξης και επιπρόσθετα δεν δύναται να τεκμηριώσει το έτος εγκατάστασής της, τότε θα λαμβάνει ως βαθμό απόδοσης αυτόν για τα εγκατεστημένα συστήματα προ του 1990.
 • Σε περίπτωση συνδυασμού τηλεθέρμανσης ή Σ.Η.Θ. με ψυκτικό συγκρότημα απορρόφησης ή προσρόφησης καταγράφεται και ο συνολικός βαθμός απόδοσης του συστήματος παροχής θερμότητας και ο εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER), όπως ορίστηκε προηγουμένως. Όσον αφορά στον βαθμό απόδοσης, όταν η παραγόμενη θερμική ενέργεια από το Σ.Η.Θ. χρησιμοποιείται από τον ψύκτη χωρίς την παρεμβολή εναλλάκτη θερμότητας, ως βαθμός απόδοσης του συστήματος ψύξης λαμβάνεται η μονάδα (1), ενώ όταν παρεμβάλλεται κάποιος εναλλάκτης για την παροχή θερμικής ενέργειας σε ένα δευτερεύων κύκλωμα, τότε ως βαθμός απόδοσης του συστήματος ψύξης λαμβάνεται ο θερμικός βαθμός απόδοσης του εναλλάκτη.
Στο easykenak υπάρχει εργαλείο υπολογισμού του SEER με σύμφωνα με την ενότητα 5.2.2 της ΤΟΤΕΕ.
Προσοχή: Δηλώνετε μόνο το ένα από τα 2 πεδία (ΒΑ ή SEER), το άλλο πρέπει να είναι 1 και όχι 0.

Βαθμός κάλυψης
O βαθμός κάλυψης εξαρτάται από την χρήση του κτιρίου και την Κλιματική ζώνη, σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ, Πίνκας 2.1:

 • Για τη ζώνη Α’ και Β’ η περίοδος θέρμανσης είναι από την 1η Νοεμβρίου μέχρι και τις 15 Απριλίου και η περίοδος ψύξης από τις 15 Μαΐου μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου.
 • Για τη ζώνη Γ’ και Δ’ η περίοδος θέρμανσης είναι από την 15 Οκτωβρίου μέχρι και τις 30 Απριλίου και η περίοδος ψύξης από την 1η Ιουνίου μέχρι και τις 31 Αυγούστου.
Στο easykenak ο βαθμός κάλυψης υπολογίζεται αυτόματα ανάλογα την χρήση του κτιρίου και την Κλιματική ζώνη

Ειδικά για τα κτήρια κατοικιών, για όλους τους μήνες που θεωρητικά λειτουργεί το σύστημα ψύξης, ο χρήστης πρέπει να εισάγει τιμές ώστε το άθροισμα όλων των βαθμών κάλυψης, από όλες τις μονάδες παραγωγής ψυκτικής ενέργειας, για την εξεταζόμενη θερμική ζώνη, να κυμαίνεται μεταξύ 0.5 και 1 σε μηνιαία βάση ανεξάρτητα αν πραγματικά λειτουργεί ή όχι το σύστημα ψύξης.
Αντίστοιχα για τα κτήρια τριτογενή τομέα, για όλους τους μήνες που θεωρητικά λειτουργεί το σύστημα ψύξης, ο χρήστης πρέπει να εισάγει τιμές ώστε το άθροισμα όλων των βαθμών κάλυψης, από όλες τις μονάδες παραγωγής ψυκτικής ενέργειας, για την εξεταζόμενη θερμική ζώνη, να ισούται με 1 σε μηνιαία βάση ανεξάρτητα αν πραγματικά λειτουργεί ή όχι το σύστημα ψύξης.

Δίκτυο διανομής

 • Υπάρχουν δύο τύποι δικτύων διανομής: δίκτυο διανομής ψυχρού μέσου και αεραγωγοί διανομής κλιματιζόμενου αέρα. Ανάλογα με τον τύπο του δικτύου που υπάρχει στην συγκεκριμένη ζώνη, ο χρήστης εισάγει τα στοιχεία στην αντίστοιχη γραμμή της υπο-οθόνης.
 • Τα δεδομένα για τους αεραγωγούς συμπληρώνονται ΜΟΝΟ σε περίπτωση Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων και ΟΧΙ σε περίπτωση συστημάτων μηχανικού αερισμού παροχής νωπού αέρα ή/και εξαερισμού
 • Σε περίπτωση ύπαρξης άνω του ενός δικτύων (κλάδων) διανομής ψυχρού μέσου στη ζώνη, απαιτείται ο προσδιορισμός μίας μόνο απόδοσης δικτύου, η οποία θα είναι σταθμισμένη. Κατά συνέπεια αν στη ζώνη υπάρχουν περισσότερα από ένα δίκτυα διανομής ψυχρού μέσου (που τροφοδοτούνται από διαφορετικές μονάδες παραγωγής) και παρουσιάζουν διαφορετική ποιότητα και επάρκεια (ποσότητα) θερμομόνωσης, τότε ο βαθμός απόδοσής τους λαμβάνεται ενιαίος και ίσος με αυτόν του τμήματος που βρίσκεται στη χειρότερη ποιοτικά κατάσταση.
 • Για το κάθε δίκτυο διανομής η απόδοση λαμβάνεται ανάλογα με την επιμέρους ψυκτική ισχύ που μεταφέρει.

Ισχύς Δικτύου διανομής

 • Εισάγεται η συνολική εγκατεστημένη ψυκτική ισχύς την οποία μεταφέρει το δίκτυο διανομής (σωληνώσεις) ή ο κλάδος διανομής της θερμικής ζώνης. Το πεδίο είναι απενεργοποιημένο για τους αεραγωγούς.
 • Η ισχύς δεν λαμβάνεται υπόψη στους υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης του υπάρχοντος κτηρίου, αλλά χρησιμοποιείται ΜΟΝΟ στον καθορισμό του βαθμού απόδοσης του δικτύου διανομής του κτηρίου αναφοράς.
 • Σε περίπτωση που η θερμική ζώνη τροφοδοτείται με άνω του ενός δικτύων (κλάδων) διανομής, με διαφορετικές τιμές ισχύος και αποδόσεις (λόγω ποιότητας), τότε εισάγεται η ισχύς του κλάδου με την χαμηλότερη απόδοση.
 • Σε περίπτωση τοπικών μονάδων που δεν διαθέτουν δίκτυο διανομής (π.χ. τοπικές αντλίες θερμότητας), τότε το πεδίο της ισχύος πρέπει να μένει κενό.

Βαθμός Απόδοσης Δικτύου διανομής και Τερματικών Μονάδών

 • Εισάγεται ο βαθμός απόδοσης (από 0 έως 1) για το δίκτυο διανομής ψυχρού μέσου.
 • Το πεδίο είναι απενεργοποιημένο για τους αεραγωγούς.
 • Ένδειξη ύπαρξης θερμομόνωσης για τους αεραγωγούς, επιλέγοντας το αντίστοιχο σύμβολο ελέγχου. Το πεδίο είναι απενεργοποιημένο για το δίκτυο διανομής ψυχρού μέσου.
Στο easykenak υπάρχει εργαλείο υπολογισμού του ΒΑ του δικτύου διανομής ψυχρού μέσου (σωληνώσεις), καθώς και εργαλείο υπολογισμού του ΒΑ των τερματικών μονάδων, σύμφωνα με την ενότητα 5.3.4 της ΤΟΤΕΕ.

Βοηθητικές μονάδες

 • Τύπος: Επιλέγετε τον τύπο των βοηθητικών μονάδων μεταξύ των: Αντλία, Κυκλοφορητής, Ηλεκτροβάνα, Ανεμιστήρας.
 • Ισχύς (kW): Εισάγετε την ονομαστική ισχύ της κάθε βοηθητικής μονάδας του συγκεκριμένου τύπου.
 • Αν δεν υπάρχουν βοηθητικές μονάδες στο σύστημα ψύξης, ως ισχύς βοηθητικών μονάδων πρέπει να εισάγεται η τιμή μηδέν (0).
 • Αν το ίδιο σύστημα καλύπτει τα απαιτούμενα ψυκτικά φορτία σε περισσότερες από μία θερμικές ζώνες τότε, για την εκτίμηση της ηλεκτρικής ισχύος που αντιστοιχεί σε κάθε θερμική ζώνη γίνεται επιμερισμός της ισχύος του συστήματος, ανάλογα με το ποσοστό ψυκτικού φορτίου που καλύπτει.
 • Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμα αναλυτικά στοιχεία για τα βοηθητικά συστήματα, τότε επιλέγεται ένας τύπος, εισάγεται σαν αριθμός η μονάδα και σαν ισχύς η συνολική εγκατεστημένη.

Κατηγορία διατάξεων ελέγχου & αυτοματισμών

Επιλέγετε, την κατηγορία διατάξεων αυτομάτου ελέγχου που αφορούν ανεξάρτητα στα συστήματα Θέρμανσης και Ψύξης (μονάδες παραγωγής / δίκτυο διανομής / τερματικές μονάδες). Οι Μονάδες Αερισμού της συγκεκριμένης ζώνης συμπεριλαμβάνονται και στα συστήματα θέρμανσης και στα συστήματα ψύξης, σύμφωνα με τον [Πίνακας 5.5] της ΤΟΤΕΕ 20701-1 (ενότητα 5.2). Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τέτοιες διατάξεις η κατηγορία είναι «Δ». Η κατηγορία διατάξεων ελέγχου και αυτοματισμών «Δ» εμφανίζεται σαν προεπιλεγμένη τιμή. Σε κτήρια πολλαπλών ιδιοκτησιών με κεντρική θέρμανση η χρήση θερμοστατικών βαλβίδων στα θερμαντικά σώματα προϋποθέτει και κατανομή δαπανών με θερμιδομέτρηση. Σε αντίθετη περίπτωση δε λαμβάνεται υπόψη η ύπαρξη των θερμοστατικών βαλβίδων. Δείτε εδώ αναλυτικά την περιγραφή διατάξεων ελέγχου ανά κατηγορία.

manual/step5/psyxi.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2021/09/27 19:39 από stavros