Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


Sidebar

www.easykenak.gr

Γρήγορη εκκίνηση


Οδηγός Χρήσης


Νομοθετικό Πλαίσιο


Ερωτήσεις

manual:step5:mixanikos

Μηχανικός Αερισμός

 • Στα κτήρια κατοικίας δεν υπάρχει απαίτηση για μηχανικό αερισμό. Σε περίπτωση που ένα κτήριο κατοικίας διαθέτει μηχανικό αερισμό, τότε λαμβάνεται υπόψη στους υπολογισμούς μόνο για το εξεταζόμενο κτήριο και όχι για το κτήριο αναφοράς, στο οποίο εφαρμόζεται ΠΑΝΤΑ φυσικός αερισμός. Όταν υπάρχει σύστημα μηχανικού αερισμού σε ένα κτήριο κατοικίας, τότε κατά τους υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης, ο φυσικός αερισμός μειώνεται κατά το ποσό του νωπού αέρα που προσάγεται από το σύστημα μηχανικού αερισμού.
 • Στα κτήρια του τριτογενή τομέα η συνολική παροχή νωπού αέρα γίνεται ΜΟΝΟ με μηχανικό αερισμό.
 • Στα κτήρια του τριτογενή τομέα η συνολική παροχή νωπού αέρα ανά ζώνη θα πρέπει να είναι ίση με τα ελάχιστα απαιτούμενα όρια νωπού αέρα.

Θεωρητικό σύστημα μηχανικού αερισμού

 • Αν στο εξεταζόμενο κτήριο του τριτογενή τομέα δεν υπάρχει σύστημα κλιματισμού ή μηχανικού αερισμού / εξαερισμού, τότε ο ενεργειακός επιθεωρητής πρέπει να ορίσει ένα θεωρητικό σύστημα μηχανικού αερισμού (παροχή αέρα σύμφωνα με τα ελάχιστα απαιτούμενα όρια νωπού αέρα, χωρίς ανακυκλοφορία και χωρίς ανάκτηση θερμότητας / ψύξης, Q=0), με ανεμιστήρες (ειδική ηλεκτρική ισχύς 1.0 kW/m³/s), σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1.
 • Αν στο εξεταζόμενο κτήριο του τριτογενή τομέα η συνολική παροχή νωπού αέρα με μηχανικό αερισμό είναι μικρότερη από τις ελάχιστες τιμές που προσδιορίζονται στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1, τότε ο επιθεωρητής θα πρέπει να εισάγει και ένα επιπλέον θεωρητικό σύστημα μηχανικού αερισμού, χωρίς ανακυκλοφορία και χωρίς ανάκτηση θερμότητας / ψύξης και με παροχή ώστε συνολικά να ικανοποιούνται οι ελάχιστες τιμές και με ανεμιστήρες (ειδική ηλεκτρική ισχύς 1.0 kW/m³/s), σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1.
 • Σε κτήρια του τριτογενούς τομέα, για κάθε ζώνη ξεχωριστά, αν το σύνολο της ποσότητας του νωπού αέρα από τις Κ.Κ.Μ. ή/και τα συστήματα αερισμού, διαφέρει από το καθοριζόμενο στον Πίνακα 2.3 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1, είναι όμως εντός των καθοριζομένων από τα ισχύοντα πρότυπα και κανονισμούς διαστασιολόγησης εγκαταστάσεων αερισμού ορίων, τεκμηριωμένα από σχετική συνοδευτική έκθεση/μελέτη, τότε στα σχετικά πεδία του λογισμικού θα εισαχθεί η τιμή παροχής που αντιστοιχεί στον Πίνακα 2.3 με τα πραγματικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης. Ο επιθεωρητής θα πρέπει να απομειώσει ή να προσαυξήσει την παροχή του νωπού αέρα ομοιόμορφα (με το ίδιο ποσοστό) σε όλες τις Κ.Κ.Μ. και τα συστήματα μηχανικού αερισμού της θερμικής ζώνης. Αντίθετα, αν η συνολική παροχή αέρα είναι ατεκμηρίωτα ή αντίθετα από τους ισχύοντες κανονισμούς και πρότυπα αερισμού διαφορετική από την καθοριζόμενη στον Πίνακα 2.3, τότε : α) αν είναι μικρότερη, στα αντίστοιχα πεδία του λογισμικού, θα δηλωθεί θεωρητική μονάδα αερισμού με παροχή την υπολειπόμενη μέχρι την καθοριζόμενη στον Πίνακα 2.3 ποσότητα, μηδενική ανάκτηση (Q=0) και ειδική ηλεκτρική ισχύς 1.0 kW/m³/s, β) αν είναι μεγαλύτερη, στα αντίστοιχα πεδία του λογισμικού, θα δηλωθεί το σύνολο της παροχής με τα χαρακτηριστικά της υφιστάμενης εγκατάστασης.
Στο easykenak το δηλώνετε απλά πατώντας το κουμπί “Θεωρητικό Σύστημα”, οι υπολογισμοί γίνονται βάσει του πίνακα 2.3 της ΤΟΤΕΕ 20701-1 λαμβάνοντας υπόψη την επιφάνεια της ΘΖ και την χρήση της.

Σύστημα μηχανικού αερισμού

 • Τμήμα Θέρμανσης: επιλέγεται όταν η ΚΚΜ διαθέτει τμήμα θέρμανσης αέρα. Σε περίπτωση συστήματος αερισμού παροχής νωπού αέρα ή εξαερισμού, δεν επιλέγεται το αντίστοιχο σύμβολο.
 • Παροχή αέρα F_h (m3/h): Εισάγεται η ονομαστική (σε συνθήκες σχεδιασμού) παροχή του αέρα, ξεχωριστά για την χειμερινή περίοδο λειτουργίας της μονάδας
 • Συντελεστής ανακυκλοφορίας R_h: Εισάγεται ο συντελεστής ανακυκλοφορίας του προσαγόμενου αέρα στην θερμική ζώνη, για την χειμερινή περίοδο, δηλαδή το ποσοστό του επιστρεφόμενου από τους χώρους – χρησιμοποιημένου – αέρα που – αφού υποστεί επεξεργασία (κλιματιστεί) – επαναπροσάγεται στους χώρους. Όταν, το σύνολο του επιστρεφόμενου αέρα επαναπροσάγεται στους χώρους, τότε η ανακυκλοφορία λαμβάνει την τιμή ίση με την μονάδα (1). Αντίθετα, όταν η μονάδα λειτουργεί με 100% νωπό αέρα, τότε η ανακυκλοφορία λαμβάνει τιμή ίση με το μηδέν (προεπιλεγμένη τιμή 0).
 • Συντελεστής ανάκτησης θερμότητας Q_r_h: Εισάγεται ο συντελεστής ανάκτησης της αισθητής θερμικής ενέργειας που απορροφά ο εισερχόμενος νωπός αέρας, μέσω εναλλάκτη θερμότητας από τον απορριπτόμενο αέρα της ζώνης, ξεχωριστά για την χειμερινή περίοδο. θερμότητας, δηλαδή ο συντελεστής απόδοσης του εναλλάκτη θερμότητας (προεπιλεγμένη τιμή 0).
 • Τμήμα Ψύξης: Επιλέγεται όταν η ΚΚΜ διαθέτει τμήμα ψύξης αέρα. Σε περίπτωση συστήματος αερισμού παροχής νωπού αέρα ή εξαερισμού, δεν επιλέγεται το αντίστοιχο σύμβολο.
 • Παροχή αέρα F_c (m3/h): Εισάγεται η ονομαστική (σε συνθήκες σχεδιασμού) παροχή του αέρα, ξεχωριστά για τη θερινή περίοδο λειτουργίας της μονάδας.
 • Συντελεστής ανακυκλοφορίας R_c: Εισάγεται ο συντελεστής ανακυκλοφορίας του προσαγόμενου αέρα στην θερμική ζώνη, για τη θερινή περίοδο, δηλαδή το ποσοστό του επιστρεφόμενου από τους χώρους – χρησιμοποιημένου – αέρα που – αφού υποστεί επεξεργασία (κλιματιστεί) – επαναπροσάγεται στους χώρους. Όταν, το σύνολο του επιστρεφόμενου αέρα επαναπροσάγεται στους χώρους, τότε η ανακυκλοφορία λαμβάνει την τιμή ίση με την μονάδα (1). Αντίθετα, όταν η μονάδα λειτουργεί με 100% νωπό αέρα, τότε η ανακυκλοφορία λαμβάνει τιμή ίση με το μηδέν (προεπιλεγμένη τιμή 0).
 • Συντελεστής ανάκτησης θερμότητας Q_r_c: Εισάγεται ο συντελεστής ανάκτησης της αισθητής θερμικής ενέργειας που απορροφά ο εισερχόμενος νωπός αέρας, μέσω εναλλάκτη θερμότητας από τον απορριπτόμενο αέρα της ζώνης, ξεχωριστά για τη θερινή περίοδο, δηλαδή ο συντελεστής απόδοσης του εναλλάκτη θερμότητας (προεπιλεγμένη τιμή 0).
 • Τμήμα Ύγρανσης: Επιλέγεται όταν η ΚΚΜ διαθέτει σύστημα ύγρανσης του αέρα.
 • Συντελεστής ανάκτησης υγρασίας H_r: Εισάγεται ο συντελεστής ανάκτησης υγρασίας από τον απορριπτόμενο αέρα της ζώνης.
 • Φίλτρα: Ένδειξη ύπαρξης ειδικών ή απόλυτων ή τρίτης βαθμίδας φίλτρων στην ΚΚΜ, επιλέγοντας το αντίστοιχο σύμβολο ελέγχου.
 • Ειδική ηλεκτρική ισχύς E_vent (kW s/ m3): Εισάγεται η συνολική ενιαία ειδική ονομαστική ισχύς των ανεμιστήρων προσαγωγής και επιστροφής (εάν υπάρχει) κάθε ΚΚΜ/μονάδας αερισμού.

Σε περίπτωση κοινής παροχής για προσαγωγή και επιστροφή, τότε: Event = (kW Αν.Προσαγωγής + kW Αν. Επιστροφής) / Παροχή αέρα (κοινή για προσαγωγή και επιστροφή).
Σε περίπτωση που οι παροχές προσαγωγής και επιστροφής δεν είναι ίδιες και, προκειμένου να αποφεύγονται λανθασμένες εκτιμήσεις κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να γίνονται τα εξής:
α) η Κ.Κ.Μ. θα δηλώνεται σε δύο γραμμές ως εξής:
- γραμμή προσαγωγής με την παροχή (F) προσαγωγής και την αντίστοιχη ειδική ισχύ (Event) και
- γραμμή επιστροφής με τα αντίστοιχα πεδία.
β) η ανακυκλοφορία R και η ανάκτηση Q να δηλώνονται στην γραμμή προσαγωγής, έτσι ώστε η υπολογιζόμενη ποσότητα νωπού αέρα να είναι αυτή που πρέπει να δηλωθεί (βλ. παραπάνω), ενώ στη γραμμή επιστροφής η ανακυκλοφορία να έχει πάντα την τιμή R=1 (ώστε να μην υπολογίζεται επιπλέον ποσότητα νωπού αέρα, οπότε και θα αδικείτο το εξεταζόμενο κτήριο).
Όταν δεν υπάρχουν στοιχεία για τους ανεμιστήρες της Κ.Κ.Μ. δηλώνονται τα ίδια στοιχεία με αυτά του κτηρίου αναφοράς (κατά περίπτωση, δηλαδή παροχή αέρα σύμφωνα με τον πίνακα 2.3 της ΤΟΤΕΕ-20701-1/2010, ειδική απορρόφηση ισχύος 1,5 (kW.s)/m³ για κάθε ανεμιστήρα και εφόσον υπάρχει εναλλάκτης, συντελεστής ανάκτησης 0,5. Αν δεν υπάρχει εναλλάκτης, ο συντελεστής ανάκτησης θα είναι μηδέν). Αντίθετα, όταν δεν υπάρχουν στοιχεία για τον έναν μόνο ανεμιστήρα, τότε θα δηλώνεται για αυτόν η μεγαλύτερη τιμή μεταξύ αυτής του κτηρίου αναφοράς (κατά περίπτωση) και αυτή του άλλου ανεμιστήρα τόσο για την παροχή όσο και για την ειδική απορρόφηση ισχύος.

manual/step5/mixanikos.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2020/11/27 01:14 από stavros