Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


Sidebar

www.easykenak.gr

Γρήγορη εκκίνηση


Οδηγός Χρήσης


Νομοθετικό Πλαίσιο


Ερωτήσεις

manual:step4:edafos

Σε επαφή με το έδαφος

Στον πίνακα αυτό εμφανίζονται οριζόντιες επιφάνειες (δάπεδα) καθώς και κατακόρυφες επιφάνειες (τοίχοι) σε επαφή με το έδαφος.
Επιφάνειες σε επαφή με το έδαφος
α/α Αύξων αριθμός δομικού στοιχείου
ΘΖ Θερμική Ζώνη στην οποία ανήκει η επιφάνεια
Περίγραμμα Περίγραμμα στο οποίο ανήκει η επιφάνεια (μόνο για κατακόρυφες επιφάνειες)
Τύπος Δάπεδο ή Τοίχος
Περιγραφή Περιγραφή δομικού. Μπορείτε να την αλλάξετε.
Εμβαδόν (m2) Στην περίπτωση δαπέδου, είναι το εμβαδόν που δηλώνει ο χρήστης. Στην περίπτωση τοίχου υπολογίζεται αυτόματα από το πρόγραμμα το εμβαδόν του τοίχου σε επαφή με το έδαφος
U (W/m2*K) Ο συντελεστής θερμοπερατότητας επιφάνειας είναι σταθμισμένος και προκύπτει από τους συντελεστές U φέροντος οργανισμού, και τοίχου και το ποσοστό φέροντος οργανισμού που έχουν δηλωθεί στην αρχικοποίηση του κτιρίου. Για αναλυτικό τρόπο υπολογισμού, δείτε πιο κάτω. Αν πρόκειται για δάπεδο σε επαφή με το έδαφος, ο συντελεστής U είναι αυτός που έχετε δηλώσει στην καταχώρηση της επιφάνειας. Μπορείτε να το αλλάξετε.
Κάτω / Άνω βάθος Για οριζόντια και κατακόρυφα δομικά (βλ. παρακάτω για τρόπο υπολογισμού).
Περίμετρος Μόνο για τα οριζόντια δομικά. Δηλώνετε την εκτεθειμένη περίμετρο της πλάκας σε επαφή με το έδαφος (το τμήμα της πλάκας που δεν έρχεται σε επαφή με όμορρα θερμαινόμενα κτίρια).

Τρόπος υπολογισμού άνω/κάτω βάθους

  • στην περίπτωση οριζόντιου δομικού στοιχείου σε σταθερό βάθος z, τότε το κάτω βάθος λαμβάνεται z
  • στην περίπτωση οριζόντιου δομικού στοιχείου σε μεταβλητό βάθος από z1 έως z2, τότε λαμβάνεται σταθμισμένο βάθος z=(z1+z2)/2
  • στην περίπτωση κατακόρυφου δομικού στοιχείου σε επαφή με κεκλιμένο έδαφος που ξεκινά από ύψος z1 και εκτείνεται σε βάθος z2, το z1 θεωρείται κάτω βάθος και το z2 θεωρείται άνω βάθος
manual/step4/edafos.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2020/12/04 16:16 από stavros