Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


Sidebar

www.easykenak.gr

Γρήγορη εκκίνηση


Οδηγός Χρήσης


Νομοθετικό Πλαίσιο


Ερωτήσεις

manual:step4:adiafaneis

Αδιαφανείς Επιφάνειες

Στον πίνακα Αδιαφανών μπορείτε να δείτε Τοίχους, Δάπεδα, Οροφές και Αδιαφανείς πόρτες και να τροποποιήσετε κάποια από τα χαρακτηριστικά τους (U, a, e, γωνίες σκιασμού).
Αδιαφανείς Επιφάνειες
α/α Αύξων αριθμός δομικού στοιχείου
Απεικόνιση τμήματος περιγράμματος
Θ.Ζ. Θερμική Ζώνη στην οποία ανήκει η επιφάνεια
Περίγραμμα Περίγραμμα στο οποίο ανήκει η επιφάνεια
Τύπος Τοίχος, Οροφή, Πυλωτή, Μεσοτοιχία, Πόρτα
Περιγραφή Τύπος θερμομόνωσης που έχετε επιλέξει και τύπος επαφής
Επαφή Αέρας, Μ.Θ.Χ., Όμορρο
γ (deg) Ο προσανατολισμός της επιφάνειας ως προς τον βορρά. Για επιφάνεια με προσανατολισμό προς Βορά η τιμή είναι 0°, προς Ανατολή 90°, προς Νότο 180° και προς Δύση 270°.
β (deg) Η κλίση της επιφάνειας ως προς το οριζόντιο επίπεδο. Ένας κατακόρυφος τοίχος έχει κλίση 90°, μια επίπεδη οροφή 0°, ενώ μια πυλωτή 180°.
α (-) Συντελεστής απορροφητικότητας ηλιακής ακτινοβολίας
ε (-) Συντελεστής εκπομπής θερμικής ακτινοβολίας
Εμβαδόν (m2) Το εμβαδόν του κάθε τμήματος προκύπτει από το μήκος του τμήματος επί το μεικτό ύψος. Έχουν αφαιρεθεί διαφανείς επιφάνειες και αδιαφανείς πόρτες.
U (W/m2K) Ο συντελεστής θερμοπερατότητας επιφάνειας είναι σταθμισμένος και προκύπτει από τους συντελεστές U φέροντος οργανισμού, και τοίχου και το ποσοστό φέροντος οργανισμού που έχουν δηλωθεί στην αρχικοποίηση του κτιρίου. Για αναλυτικό τρόπο υπολογισμού, δείτε πιο κάτω. Αν πρόκειται για δάπεδο ή οροφή ο συντελεστής U είναι αυτός που έχετε δηλώσει στην καταχώρηση της επιφάνειας. Μπορείτε να το αλλάξετε.
Σκιασμοί Στις 4 τελευταίες στήλες φαίνονται οι γωνίες σκιασμού από εμπόδια ορίζοντα, προβόλους, τέντες και πλευρικά. Δείτε παρακάτω τον τρόπο υπολογισμού. Μπορείτε να αλλάξετε τις γωνίες σκιασμού (εκτός από τα πλευρικά).
Οι συντελεστές σκίασης για όλους τους σκιασμούς (από ορίζοντα, πρόβολους, τέντες, πλευρικά) υπολογίζονται από το easykenak, με βάση τους πίνακες [3.19, 3.20, 3.21α, 3,21β] της ΤΟΤΕΕ 20701-1, με γραμμικές παρεμβολές τόσο στη γωνία ορίζοντα, όσο και στον προσανατολισμό επιφάνειας. Οι συντελεστές μεταφέρεονται κατευθείαν στο αρχείο xml.

Σκιασμοί

Εμπόδιο ορίζοντα
Εδώ φαίνεται η γωνία θέασης εμποδίου ορίζοντα, δηλαδή η γωνία που σχηματίζεται από το οριζόντιο επίπεδο που διέρχεται από το μέσο της εξεταζόμενης όψης και της ευθείας που ενώνει το μέσο της κατακόρυφης επιφάνειας με την ανώτερη παρειά του εμποδίου. Κατά παραδοχή (ΤΟΤΕΕ20701-1, ενότητα 4.3.2) υπολογίζεται μια μέση γωνία εμποδίου ορίζοντα για τα αδιαφανή με ίδιο προσανατολισμό. Στον πίνακα μπορείτε να αλλάξετε τη γωνία εμποδίου ορίζοντα.
Εμπόδιο από προβόλους
Εδώ φαίνεται η γωνία προβόλου, δηλαδή η γωνία που σχηματιζεται απο το κατακόρυφο επίπεδο της εξεταζόμενης όψης και της ευθείας που ενώνει το μέσο της όψης με το πέρας του προβόλου. Κατά παραδοχή για προβόλους με μεταβλητό μήκος (πχ. προβόλους που δεν είναι παράλληλοι στην όψη) υπολογίζεται μια μέση γωνία προβόλου. Στον πίνακα μπορείτε να αλλάξετε τη γωνία προβόλου.
Εμπόδιο από τέντες
Εδώ φαίνεται η γωνία της τέντας, δηλαδή η γωνία που σχηματίζεται από το κατακόρυφο επίπεδο της εξεταζόμενης όψης και της ευθείας που ενώνει το μέσο της όψης με το πέρας της τέντας (σε πλήρη έκταση). Στον πίνακα μπορείτε να αλλάξετε τη γωνία τέντας. Οι συντελεστές σκίασης τέντας, λαμβάνονται υπόψη μόνο για την θερινή περίοδο.
Εμπόδια από πλευρικές προεξοχές
Στο easykenak δίνεται η δυνατότητα να δηλωθούν περισσότερα από ένα πλευρικά εμπόδια. Τα πλευρικά εμπόδια προκύπτουν είτε από τις πλευρικές προεξοχές του κελύφους, είτε από εξωτερικά πλευρικά εμπόδια που δηλώνει ο χρήστης. Για κάθε τμήμα του κελύφους, το easykenak εντοπίζει όλα τα δυνατά πλευρικά εμπόδια.
1η περίπτωση: Μία πλευρική προεξοχή κάθετα στην άκρη του τοίχου: Έστω τοίχος μήκους W, και πλευρική προεξοχή μήκους W1 στο αριστερό άκρο αυτού. Για τον υπολογισμό συντελεστή σκιασμού από πλευρική προεξοχή υπολογίζεται η γωνία γ από την οποία προκύπτει ο συντελεστής F_fin(γ).
2η περίπτωση: Μία πλευρική προεξοχή σε απόσταση από τον τοίχο: Έστω τοίχος μήκους W, και πλευρική προεξοχή μήκους W1 σε απόσταση από αυτόν η οποία δημιουργεί γωνία πλευρικού εμποδίου γ. Θεωρούμε ευθύγραμμο τμήμα W1’ κάθετο στο άκρο του τοίχου, το οποίο δημιουργεί την ίδια γωνία πλευρικού εμποδίου γ. Για τον υπολογισμό συντελεστή σκιασμού από πλευρική προεξοχή υπολογίζονται οι συντελεστές F_fin(γ’) και F_fin(γ’-γ). Ο συντελεστής F_fin(γ) προκύπτει από τη σχέση F_fin(γ) = 1 - { [1 - Ffin(γ’)] - [1 - Ffin(γ’-γ)] }
3η περίπτωση: Δυο πλευρικές προεξοχές σε απόσταση από τον τοίχο: Έστω τοίχος μήκους W, και πλευρικές προεξοχές μήκους W1 και W2 σε απόσταση από αυτόν τα οποία δημιουργούν γωνίες πλευρικών εμποδίων γ1 και γ2 αντίστοιχα. Θεωρούμε ευθύγραμμα τμήματα W1’ και W2’ κάθετα στο άκρο του τοίχου, τα οποία δημιουργούν ίδιες γωνίες πλευρικών εμποδίων γ1 και γ2. Για τον υπολογισμό συντελεστή σκιασμού από πλευρικές προεξοχές υπολογίζονται οι συντελεστές F_fin(γ1’), F_fin(γ1’-γ1), F_fin(γ2’) και F_fin(γ2’-γ2). Ο συντελεστής F_fin(γ1,γ2) προκύπτει από τη σχέση: F_fin(γ1,γ2) = 1 - { [1 - F_fin(γ1’)] - [1 - F_fin(γ1’-γ1)] } - { [1 - F_fin(γ2’)] - [1 - F_fin(γ2’-γ2)] }. Ανάλογα υπολογίζεται ο συνετλεστής σκιασμού για περισσότερες από 2 πλευρικές προεξοχές.

Υπολογισμός του σταθμισμένου συντελεστή θερμοπερατότητας U_σταθ

Έστω

ΕσυνΤο συνολικό εμβαδό του τοίχουΠροκύπτει από την γεωμετρία του τοίχου (Μήκος*Ύψος)
ΕφοΤο εμβαδό του φέροντος οργανισμούΠροκύπτει από το % Φ.Ο. που έχει δηλωθεί (Εφο = Εσυν * %ΦΟ)
ΕτοιχΤο εμβαδό της τοιχοποιίαςEτοιχσυν - Εφο
ΕδιαφΤο εμβαδό των διαφανών που ανήκουν στον τοίχοΠροκύπτει από την γεωμετρία του περιγράμματος
ΕχωνΤο εμβαδό των χωνευτών κουφωμάτωνΠροκύπτει από την γεωμετρία του περιγράμματος
ΕκαθΤο εμβαδό της τοιχοποιίας χωρίς τα διαφανή και χωρίς τα χωνευτάΕκαθτοιχ - Εδιαφ - Εχων

Έστω

UφοΟ συντελεστής U του Φ.Ο.
UτοιχΟ συντελεστής U της τοιχοποιίας
UχωνΟ συντελεστής U των χωνευτών

Ο σταθμισμένος συντελεστής θερμοπερατότητας Uσταθ υπολογίζεται από τον τύπο:

Uσταθ = [Εφο*Uφο + Ετοιχ*Uτοιχ + Εχων*Uχων] / [Εφο + Ετοιχ + Εχων]

manual/step4/adiafaneis.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2020/12/07 19:15 από stavros