Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


Sidebar

www.easykenak.gr

Γρήγορη εκκίνηση


Οδηγός Χρήσης


Νομοθετικό Πλαίσιο


Ερωτήσεις

manual:step3:thermogefyres

Θερμογέφυρες

Aπώλειες λόγω θερμογεφυρών δηλώνονται μόνο για νέα και ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια με την εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ (κτίρια 3ης και 4ης κατηγορίας). Για όλες τις άλλες κατηγορίες κτιρίων, το πεδίο είναι ανενεργό.

Πότε απαιτείται ο υπολογισμός θερμογεφυρών

Κατά την ενεργειακή επιθεώρηση ο υπολογισμός των θερμογεφυρών γίνεται σύμφωνα με την ενότητα 4.2.2.6 της ΤΟΤΕΕ 20701-1:

  • Για τα κτίρια 1ης κατηγορίας (υφιστάμενα με άδεια προ του 1980) ο υπολογισμός των θερμογεφυρών μπορεί να παραλειφθεί, καθώς η θερμική προστασία των κτηρίων εκείνης της περιόδου είναι ούτως ή άλλως ανεπαρκής.
  • Τα κτίρια της 2ης κατηγορίας (υφιστάμενα με άδεια μεταξύ 1980-2010) θεωρητικά είναι στην πλειονότητά τους θερμομονωμένα κατά ΚΘΚ, χωρίς όμως να πληρούν τις απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ. Γι' αυτό το λόγο οι θερμογέφυρες λαμβάνονται προσεγγιστικά υπόψη στον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου, προσαυξάνοντας το συντελεστή θερμοπερατότητας κάθε θερμομονωμένου δομικού στοιχείου κατά ΔU = 0,20 W/(m²•K), εξαιρουμένων των κουφωμάτων και των δομικών στοιχείων σε επαφή με το έδαφος. Σημειώνεται ότι οι τιμές των πινάκων 3.5.α, 3.5.β και 3.6 είναι χωρίς την προσαύξηση ΔU και ο επιθεωρητής πρέπει υπολογίσει κατά περίπτωση την τελική τιμή του συντελεστή θερμοπερατότητας των δομικών στοιχείων που θα χρησιμοποιήσει.
  • Στα κτίρια της 3ης κατηγορίας (υφιστάμενα με άδεια μεταξύ 2010-2017) και 4ης κατηγορίας (νέα ή ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ-2017) η γραμμική θερμοπερατότητα των δομικών στοιχείων λαμβάνεται από τη μελέτη και όταν αυτό δεν είναι δυνατό, υπολογίζεται αναλυτικά.

Τρόπος υπολογισμού

Οι θερμογέφυρες διακρίνονται σε δύο τύπους: σε γραμμικές και σε σημειακές.

  • Οι γραμμικές θερμογέφυρες έχουν ομοιόμορφη διατομή κατά μία διάσταση.
  • Οι σημειακές θερμογέφυρες εμφανίζονται στις ενώσεις των γραμμικών θερμογεφυρών και η επίδρασή τους στη ροή θερμότητας θεωρείται αμελητέα γι' αυτό και δεν λαμβάνονται υπόψη στους υπολογισμούς.

Στόχος είναι να υπολογισθούν οι θερμικές απώλειες κατά μήκος της κάθε θερμογέφυρας. Για τον υπολογισμό τους απαιτούνται:

  • Ο κάθε τύπος θερμογέφυρας, ο οποίος εκφράζεται με ένα συντελεστή γραμμικής θερμοπερατότητας (Ψ), μετρούμενο σε W/(m·K). Η τιμή του Ψ λαμβάνεται από τους σχετικούς πίνακες της τεχνικής οδηγίας ΤOTEE 20701-2/2017 «Θερμοφυσικές ιδιότητες δομικών υλικών και έλεγχος της θερμομονωτικής επάρκειας των κτιρίων».
  • Το συνολικό μήκος του κάθε τύπου θερμογέφυρας (l), που αναπτύσσεται στο περίβλημα του κτηρίου, μετρούμενο σε m. Για κάθε τύπο θερμογέφυρας που εμφανίζεται στο κτήριο εκτιμάται το ισοδύναμο μήκος ανά θερμική ζώνη.
Οι θερμικές απώλειες κατά μήκος μιας θερμογέφυρας ορίζονται από το γινόμενο: Ψ*l [W/K]
Ο επιθεωρητής καταχωρεί στο λογισμικό το άθροισμα των θερμικών απωλειών, όλων των θερμογεφυρών Σ(Ψ*l)
Οι απώλειες λόγω θερμογεφυρών προς το έδαφος δεν καταχωρούνται.

Ανάλογα με τη θέση εμφάνισής τους στο κτήριο, οι θερμογέφυρες χωρίζονται σε 2 κατηγορίες:

Kατακόρυφες θερμογέφυρες: Οι κατακόρυφες θερμογέφυρες εντοπίζονται στις κατόψεις του κτηρίου. Δεδομένου ότι η κύρια διάστασή τους αναπτύσσεται καθ’ ύψος, το μήκος τους μετράται με βάση τα σχέδια των τομών. Ενδεικτικές θέσεις εμφάνισης κατακόρυφων θερμογεφυρών:

Oριζόντιες θερμογέφυρες: Οι οριζόντιες θερμογέφυρες εντοπίζονται στις τομές του κτηρίου. Δεδομένου ότι η κύρια διάστασή τους αναπτύσσεται κατά μήκος των δομικών στοιχείων, το μήκος τους μετράται με βάση τα σχέδια των κατόψεων. Ενδεικτικές θέσεις εμφάνισης οριζόντιων θερμογεφυρών:

Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζονται οι θέσεις των συνηθέστερων περιπτώσεων γραμμικών θερμογεφυρών:

manual/step3/thermogefyres.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2021/11/02 09:01 από sivann