Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


Sidebar

www.easykenak.gr

Γρήγορη εκκίνηση


Οδηγός Χρήσης


Νομοθετικό Πλαίσιο


Ερωτήσεις

manual:step3:m8x-hx

Μη θερμαινόμενοι Χώροι / Ηλιακοί Χώροι

Σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 20101-1 (ενότητα 4.2.2.3), οι μη θερμαινόμενοι χώροι (ΜΘΧ) και οι ηλιακοί χώροι (ΗΧ), είναι χώροι ενεργειακά αδρανείς, που γειτνιάζουν με την υπό μελέτη ή επιθεώρηση θερμική ζώνη, με την οποία έχουν θερμική σύζευξη. Τα αδιαφανή δομικά στοιχεία της θερμικής ζώνης, που είναι σε επαφή με μη θερμαινόμενο χώρο ή με προσαρτημένο θερμοκήπιο (ηλιακό χώρο), κατά τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου δεν λαμβάνονται ως αδιαβατικά, δηλαδή μεταξύ αυτών των χώρων και της θερμικής ζώνης υπάρχει συναλλαγή θερμότητας, μέσω των αντίστοιχων διαχωριστικών επιφανειών.

  • Οι ΜΘΧ/ΗΧ, εάν υπάρχουν, σχεδιάζονται αναλυτικά μόνο στην επιθεώρηση ολόκληρων κτιρίων.
  • Για την επιθεώρηση κτιριακών μονάδων (π.χ. διαμερισμάτων), δεν απαιτείται η πλήρης περιγραφή του ΜΘΧ/ΗΧ και για τα δομικά στοιχεία που εφάπτονται με τον ΜΘΧ/ΗΧ γίνεται η παραδοχή πως αυτά εφάπτονται με τον εξωτερικό αέρα και ο συντελεστής τους (U) λαμβάνεται μειωμένος κατά το ήμισυ (b=0.5)
  • Οι ΜΘΧ/ΗΧ δεν έχουν σύστημα θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού/μηχανικού αερισμού και φωτισμού, δηλαδή είναι ενεργειακά αδρανείς χώροι
  • Ο αερισμός από κουφώματα, υπολογίζεται αυτόματα από τις διαφανείς επιφάνειες που σχεδιάζετε στο περίγραμμα του ΜΘΧ/ΗΧ, σύμφωνα με την ενότητα 4.4.4 της ΤΟΤΕΕ 20701-1
  • Στους ΜΘΧ/ΗΧ δεν λαμβάνονται υπόψη τα εσωτερικά θερμικά κέρδη και ο φωτισμός

Διαχωριστικές Επιφάνειες

Σαν εσωτερικές διαχωριστικές επιφάνειες ορίζονται οι επιφάνειες μεταξύ θερμικών ζωνών και ΜΘΧ/ΗΧ.

  • Οι διαχωριστικές επιφάνειες δηλώνονται ΜΟΝΟ στο περίγραμμα της ΘΖ σαν “Επαφή με ΜΘΧ/ΗΧ”
  • Στο περίγραμμα του ΜΘΧ/ΗΧ, είτε δεν τις σχεδιάζετε ή τις δηλώνετε αδιαβατικές σαν “Επαφή με Μεσοτοιχία”

Επιφάνεια

Εισάγετε το συνολικό εμβαδόν δαπέδου του χώρου, λαμβάνοντας υπόψη τις εξωτερικές διαστάσεις της κατασκευής.

Αδιαφανείς επιφάνειες / Διαφανείς επιφάνειες / Επιφάνειες σε επαφή με το έδαφος

Ορίζονται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο με τις επιφάνειες της θερμικής ζώνης.

manual/step3/m8x-hx.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2021/11/02 08:58 από sivann