Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


Sidebar

www.easykenak.gr

Γρήγορη εκκίνηση


Οδηγός Χρήσης


Νομοθετικό Πλαίσιο


Ερωτήσεις

manual:step3:geometrika

Πίνακας Περιεχομένων

Γεωμετρικά στοιχεία ΘΖ

Σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 20701-1, στην ενεργειακή επιθεώρηση ο ενεργειακός επιθεωρητής λαμβάνει υπόψη του για τον υπολογισμό των γεωμετρικών χαρακτηριστικών τις εξωτερικές διαστάσεις του κτιρίου.
Μεικτό Ύψος: Είναι το ύψος από το πάνω μέρος της κάτω πλάκας μέχρι το κάτω μέρος της άνω πλάκας του προς επιθεώρηση κτιρίου. Χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των επιφανειών των κατακόρυφων δομικών στοιχείων, του όγκου της ΘΖ, και της γωνίας σκίασης από εμπόδια ορίζοντα.
Καθαρό Ύψος: Είναι το ύψος από το πάνω μέρος της κάτω πλάκας μέχρι το κάτω μέρος της άνω πλάκας του προς επιθεώρηση κτιρίου. Χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό γωνίας σκίασης από προβόλους.
Άνω στάθμη διαφανών (πρέκι): Συμπληρώνετε την επικρατούσα άνω στάθμη των διαφανών επιφανειών. Η τιμή αυτή αρχικοποιεί την άνω στάθμη όλων των διαφανών επιφανειών της ΘΖ και μπορεί να τροποποιηθεί στο παράθυρο επεξεργασίας διαφανούς. Χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό γωνίας σκίασης διαφανούς από προβόλους.
Εσοχή Διαφανών: Πρόκειται για την εσοχή των διαφανών από την εξωτερική επιφάνεια του κελύφους. Η τιμή αυτή αρχικοποιεί την εσοχή όλων των διαφανών επιφανειών της ΘΖ και μπορεί να τροποποιηθεί στο παράθυρο επεξεργασίας διαφανούς. Χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό γωνίας σκίασης διαφανούς από προβόλους και πλευρικές προεξοχές.
Ποσοστό φέροντος οργανισμού: Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η αποτύπωση του φέροντος οργανισμού, το εμβαδό του μπορεί να ληφθεί από αντίστοιχο πίνακα της τεχνικής οδηγίας, ως ποσοστό επί της όψης του κτηρίου. Ως «γωνιακό κτίριο» ορίζεται αυτό που έχει ελεύθερες τουλάχιστον δύο κάθετες μεταξύ τους πλευρικές όψεις, ενώ σε όλες τις άλλες περιπτώσεις ορίζεται ως «μη γωνιακό κτήριο».
Ύψος κτιρίου πάνω από την οροφή:Εδώ συμπληρώνετε το ύψος του κτιρίου επάνω από την οροφή της εξεταζόμενης όψης. Χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της γωνίας σκίασης από εμπόδια ορίζοντα και πλευρικές προεξοχές.

Μεικτό ύψος

  • Στους ενδιάμεσους ορόφους, μεικτό ύψος ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ δύο διαδοχικών σταθμών της πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι επιστρώσεις του δαπέδου, ανεξαρτήτως της ύπαρξης θερμομόνωσης
  • Στον τελευταίο όροφο το μεικτό ύψος ορόφου ορίζεται μεταξύ της στάθμης της άνω επιφάνειας της πλάκας δαπέδου του ορόφου και της στάθμης της άνω επιφάνειας της πλάκας οροφής. Στην περίπτωση ύπαρξης οροφής κάτω από μη θερμομονωμένη στέγη, ως ανώτερο όριο για τη μέτρηση του ύψους ορίζεται η στάθμη της άνω επιφάνειας της πλάκας οροφής.
  • Στον κατώτερο όροφο του κτιρίου το μεικτό ύψος ορόφου μετράται από τη στάθμη της κάτω επιφάνειας της πλάκας δαπέδου, είτε αυτό έρχεται σε επαφή με το έδαφος είτε σε επαφή με αέρα (π.χ. πυλωτή) είτε με μη θερμαινόμενο χώρο (π.χ. υπόγειο) και της στάθμης της άνω επιφάνειας της πλάκας οροφής.
  • Σε όροφο του κτιρίου που βρίσκεται σε προεξοχή το μεικτό ύψος ορόφου μετράται από τη στάθμη της κάτω επιφάνειας της πλάκας δαπέδου που έρχεται σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα μέχρι τη στάθμη της άνω επιφάνειας της πλάκας του επόμενου ορόφου.
  • Σε όροφο του κτιρίου που βρίσκεται σε εσοχή το μεικτό ύψος ορόφου μετράται από την άνω στάθμη της πλάκας δαπέδου μέχρι την άνω στάθμη της πλάκας ορόφου (αν ακολουθεί άλλος όροφος) ή μέχρι την άνω στάθμη της πλάκας οροφής (αν πρόκειται για τον τελευταίο όροφο του κτιρίου).
manual/step3/geometrika.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2021/11/02 09:04 από sivann