Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


Sidebar

www.easykenak.gr

Γρήγορη εκκίνηση


Οδηγός Χρήσης


Νομοθετικό Πλαίσιο


Ερωτήσεις

manual:scenarios:solar

Σενάρια Ηλιακού

Εδώ μπορείτε να δηλώσετε σενάριο εγκατάστασης νέου Ηλιακού Θερμοσίφωνα.
Για ευκολία έχουμε τυποποιήσει τις πιο συχνές επεμβάσεις σύμφωνα με τον Οδηγό του Εξοικονομώ-Αυτονομώ.

Προτεινόμενες επεμβάσεις

Μπορείτε να επιλέξετε από τις παρακάτω προτεινόμενες επεμβάσεις:

  • Νέο ηλιακό θερμοσιφωνικό σύστημα συλλέκτη-ταμιευτήρα αποθήκευσης ΖΝΧ (Εξοικονομώ - Επέμβαση 4.Α): Hλιακός θερμοσίφωνας για παραγωγή ΖΝΧ, χωρίς ανακυκλοφορία
  • Ηλιοθερμικό σύστημα συλλέκτη – ταμιευτήρα αποθήκευσης ΖΝΧ βεβιασμένης κυκλοφορίας (Εξοικονομώ - Επέμβαση 4.Β): Hλιακός θερμοσίφωνας για παραγωγή ΖΝΧ, με ανακυκλοφορία (αν επιλέξετε αυτό το σενάριο ενεργοποιείται αυτόματα το check-box της ανακυκλοφορίας στην καρτέλα ΖΝΧ)
  • Ηλιοθερμικό σύστημα παροχής ΖΝΧ και υποβοήθησης θέρμανσης χώρου (Εξοικονομώ - Επέμβαση 4.Γ): Hλιακός θερμοσίφωνας για παραγωγή ΖΝΧ και υποβοήθηση θέρμανσης

Στο διπλανό μενού δηλώνετε τα χαρακτηριστικά του ηλιακού συστήματος για να υπολογιστεί ο συντελεστής ηλιακής αξιοποίησης:

Γεωγραφικό πλάτος Οι συντελεστές αξιοποίησης της ηλιακής ακτινοβολίας δεν διαφοροποιούνται ιδαίτερα σε σχέση με την περιοχή, δηλαδή το γεωγραφικό πλάτος. Ο μέσος συντελεστής αξιοποίησης της ηλιακής ακτινοβολίας ανά τύπο συλλέκτη και γωνία κλίσης, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε περιοχή εγκατάστασης στον ελλαδικό χώρο
Τύπος ηλιακού συλλέκτη Απλός, επίπεδος με επιλεκτική επιφάνεια, συλλέκτης κενού
Κλίση (β) Η κλίση (β) των ηλιακών συλλεκτών ορίζεται ως προς το οριζόντιο επίπεδο εγκατάστασης
Επιφάνεια (τμ.) Η καθαρή επιφάνεια των ηλιακών συλλεκτών σε τμ.
Προσανατολισμός (γ) Ο προσανατολισμός (αζιμούθιο γ) τοποθέτησης των ηλιακών συλλεκτών, είναι η απόκλιση τους από το νότο της περιοχής εγκατάστασης. Ο βέλτιστος προσανατολισμός για τους ηλιακούς συλλέκτες είναι ο νότιος με μικρή απόκλιση ±5°. Για νότιο προσανατολισμό σύμφωνα με την μεθοδολογία υπολογισμού ορίζεται γ = 180°, για ανατολικό προσανατολισμό γ = 90° και για δυτικό προσανατολισμό γ = 270°
Συντελεστής Σκίασης (F) Ο συντελεστής σκίασης είναι διορθωτικός συντελεστής για τη μείωση της ηλιακής ακτινοβολίας, λόγω της σκίασης που προκαλείται από το περιβάλλοντα χώρο στην επιφάνεια των ηλιακών συλλεκτών. Ο συντελεστής σκίασης ίσος με 1 δεικνύει ότι δεν υπάρχει καμία σκίαση των ηλιακών συλλεκτών
Ο Συντελεστής αξιοποίησης ηλιακής ακτινοβολίας (α) υπολογίζεται αυτόματα βάσει των Πινάκων 5.8 και 5.9 της ΤΟΤΕΕ.
Εφόσον έχετε επιλέξει σενάριο με υποβοήθηση θέρμανσης, ο συντελεστής αντιγράφεται και στην θέρμανση (β).
Το κόστος αρχικοποιείται με μια μέση τιμή 1250€/τεμάχιο. Στον Πίνακα μεταφέρεται το επιμερισμένο κόστος στην επιφάνεια του ηλιακού €/τμ.

Τέλος με το κουμπί Μεταφορά, προσθέτετε τον Ηλιακό στον Πίνακα. Μπορείτε ακόμα να τροποποιήστε τα δεδομένα στον Πίνακα.
Τα πεδία με αλλαγές, πρασινίζουν για να μπορεί ο χρήστης να δει εποπτικά τι έχει τροποποιηθεί.

Συχνές Ερωτήσεις

Αν προσθέσω ηλιακό, πρέπει να μειώσω τον βαθμό κάλυψης του πρωτεύοντος συστήματος παραγώγής ΖΝΧ (πχ λέβητας, ηλεκτρικός)

Όχι, αυτό το κάνει αυτόματα το πρόγραμμα, υπολογίζει την συνεισφορά του ηλιακού και τα υπόλοιπα φορτία τα υπολογίζει από το πρωτεύον σύστημα.

manual/scenarios/solar.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2022/01/17 23:42 από stavros