Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου

Action disabled: resendpwd

Sidebar

www.easykenak.gr

Γρήγορη εκκίνηση


Οδηγός Χρήσης


Νομοθετικό Πλαίσιο


Ερωτήσεις

manual:exoikonomw:benchmarking

Συγκριτική κατάταξη

Εμφανίζεται το ιστόγραμμα τιμών του ανηγμένου κόστους εξοικονόμησης ενέργειας (χ1) για τα σενάρια κτιρίων του ιδίου νομού που δημιουργήθηκαν στο easykenak τις τελευταίες 30 ημέρες. Στο ιστόγραμμα μπορείτε να δείτε συνοπτικά τα σενάρια του κτιρίου σας σε σχέση με τα σενάρια άλλων κτιρίων. Σας βοηθάει να εκτιμήσετε τις πιθανότητες χρηματοδότησης του κτιρίου σας.

Προσοχή
  • η εκτιμηση βασίζεται μόνο στον συντελεστή (χ1) - Κριτήριο Κ1, ο οποίος συμμετέχει στην συνολική βαθμολογία με βάρος 50%
  • για την σύγκριση χρησιμοποιείται η αρχική τιμή του (χ1) που υπολογίζεται από το ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ, δε λαμβάνεται υπόψη ο μειωτικός συντελεστής 0,6 διότι δεν είναι διαθέσιμη η σχετική πληροφορία
  • η σύγκριση γίνεται μόνο με κτίρια που δημιουργήθηκαν μεσα από το easykenak τις τελευταίες 30 ημέρες
  • η κατάταξη είναι μόνο ενδεικτική και σε καμία περίπτωση δεν προβλέπει ή υποκαθιστά την τελική κατάταξη του κτιρίου σας που θα υπολογιστεί μετά την υποβολή της αίτησής σας στην πλατφόρμα του Προγράμματος

Ιστόγραμμα τιμών

Στο παραπάνω ιστόγραμμα, το “εμβαδό” των κτιρίων αριστερά από τη διακεκομμένη γραμμή “Σενάριο ..”, είναι το πλήθος των κτιρίων με καλύτερο χ1.

manual/exoikonomw/benchmarking.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2021/12/06 10:43 από sivann