Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


Sidebar

www.easykenak.gr

Αρχική

Γρήγορες Απαντήσεις


Γρήγορη εκκίνηση


Οδηγός Χρήσης


Νομοθετικό Πλαίσιο


Ερωτήσεις

manual:step5:fotismos

Φωτισμός

Προσοχή: Ο φωτισμός είναι υποχρεωτικός για όλα τα κτίρια τριτογενή τομέα. Για τα κτίρια χρήσης κατοικίας δεν πρέπει να συμπληρωθεί.

Εγκατεστημένη ισχύς (kW) (υποχρεωτικό πεδίο): Συλπηρωώνετε την συνολική εγκατεστημένη ισχύ φωτισμού στο κτίριο. Στους μη θερμαινόμενους χώρους, δεν λαμβάνεται υπόψη η κατανάλωση ενέργειας για φωτισμό.

Τα παρακάτω είναι προαιρετικά πεδία:

  • Εγκατεστημένη ισχύς που ελέγχεται μόνο με αισθητήρες ΦΦ (kW)
  • Εγκατεστημένη ισχύς που ελέγχεται μόνο με αισθητήρες παρουσίας (kW)
  • Εγκατεστημένη ισχύς που ελέγχεται με αισθητήρες Φ.Φ. και παρουσίας (kW)

Εφόσον συμπληρωθούν θα πρέπει το άθροισμά τους να ισούται με την συνολική εγκατεστημένη ισχύ.

Περιοχή Φυσικού Φωτισμού: Η περιοχή Φυσικού Φωτισμού υπολογίζεται αυτόματα από τις διαφανείς επιφάνειες που έχετε δηλώσει και σύμφωνα με τους υπολογισμούς της παραγράφου 6.1.3.2 της ΤΟΤΕΕ-20701-1/2017. Η περιοχή Φ.Φ. επηρεάζει την ενεργειακή απόδοση μόνο εφόσον δηλωθεί αυτοματισμός ελέγχου Φυσικού Φωτισμού. Σε πολλές περιπτώσεις προκύπτει περιοχή ΦΦ > 100%, στην περίπτωση αυτή οι υπολογισμοί γίνοντια για κάλυψη ΦΦ = 100%.

Ζώνες Τεχνητού Φωτισμού Σε κάθε θερμική ζώνη του κτιρίου θα καταγράφονται οι ζώνες τεχνητού φωτισμού που θα δημιουργούνται από την ομαδοποίηση των χώρων του κτηρίου ανάλογα με τις απαιτούμενες στάθμες του τεχνητού φωτισμού που καθορίζονται από το ΕΝ12464-1 ανάλογα τη χρήση των χώρων. Η κάθε ζώνη τεχνητού φωτισμού θα αντιστοιχεί σε καθορισμένο ποσοστό κάλυψης σε σχέση με το συνολικό εμβαδό της κάθε θερμικής ζώνης του κτιρίου. Στη συνέχεια θα συσχετίζονται τα ποσοστά κάλυψης με τα αντίστοιχα όρια της εγκατεστημένης ισχύος φωτισμού (W/m2) ανά θερμική ζώνη με σκοπό τη δημιουργία ενός μέσου ορίου εγκατεστημένης ισχύς φωτισμού (W/m2) που θα είναι μοναδικό για κάθε θερμική ζώνη και κτήριο και θα συσχετίζεται με τις ανάγκες φωτισμού των χώρων του.

Έστω σε μια θερμική ζώνη ενός κτιρίου υπάρχουν ανάγκες φωτισμού οι οποίες ομαδοποιούνται σε 3 απαιτούμενες στάθμες φωτισμού: 500 ℓx, 300 ℓx και 100 ℓx και άρα 3 ζώνες τεχνητού φωτισμού. Έστω ότι τα ποσοστά κάλυψης των 3 αυτών ζωνών τεχνητού φωτισμού είναι 50% (ζώνη με 500 ℓx), 30% (ζώνη με 300 ℓx) και 20% (ζώνη με 100 ℓx). Σύμφωνα με τον πίνακα 2.4α για το κτήριο αναφοράς γίνεται η αντιστοίχιση των ζωνών τεχνητού φωτισμού με τα όρια της εγκατεστημένης ισχύος (16 W/m2, 9,6 W/m2 και 3,2 W/m2 αντίστοιχα) Οπότε κάθε θερμική ζώνη και εν τέλει κτήριο θα έχει ένα όριο εγκατεστημένης ισχύος. Το όριο εγκατεστημένης ισχύς φωτισμού (W/m2) για το κτήριο θα είναι 11,52 W/m2. (50% Χ 16 W/m2 + 30% Χ 9,6 W/m2 + 20% Χ 3,2 W/m2 = 11,52 W/m2).

Κτίριο Αναφοράς
Η ισχύς φωτισμού του Κτιρίου Αναφοράς υπολογίζεται από τον Πίνακα 2.4 της ΤΟΤΕΕ-1 και λαμβάνοντας υπόψη την επιφάνεια της Θ.Ζ. (τ.μ.) και την χρήση της.

Το κτήριο αναφοράς του τριτογενούς τομέα διαθέτει φωτισμό ασφαλείας σε όλους τους χώρους. Επίσης το κτήριο αναφοράς, για τα κτήρια υγείας και κοινωνικής πρόνοιας καθώς και τα κτήρια προσωρινής διαμονής, διαθέτει σύστημα εφεδρείας για την κάλυψη των αναγκών φωτισμού.

manual/step5/fotismos.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2019/02/26 17:37 από sivann