Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


manual:step4:diafaneis

Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Both sides previous revision Προηγούμενη αναθεώρηση
Επόμενη αναθεώρηση
Προηγούμενη αναθεώρηση
manual:step4:diafaneis [2014/02/09 21:05]
sivann
manual:step4:diafaneis [2019/02/26 17:42]
sivann
Γραμμή 21: Γραμμή 21:
 \\ \\
  
-{{:​manual:​step4:​3.6.b.png?​200 |}}**Εμπόδιο ορίζοντα:​** Εδώ φαίνεται η γωνία θέασης εμποδίου ορίζοντα,​ δηλαδή η γωνία που σχηματίζεται από το οριζόντιο επίπεδο που διέρχεται από το μέσο του ανοίγματος και της ευθείας που ενώνει το κέντρο του ανοίγματος με την άνω παρειά του εμποδίου. Στην περίπτωση ύπαρξης πολλών εμποδίων με διαφορετικό ύψος, κατά παραδοχή (ΤΟΤΕΕ20701-1,​ σελ 73) υπολογίζεται μια μέση γωνιά εμποδίου ορίζοντα για τα αδιαφανή με ίδιο προσανατολισμό. Στον πίνακα μπορείτε να αλλάξετε τη γωνία εμποδίου ορίζοντα. Οι συντελεστές σκίασης ορίζοντα υπολογίζονται από τον πίνακα [3.18] της ΤΟΤΕΕ 20701-1 με γραμμικές παρεμβολές τόσο στη γωνία ορίζοντα,​ όσο και στον προσανατολισμό επιφάνειας. +**Εμπόδιο ορίζοντα:​** Εδώ φαίνεται η γωνία θέασης εμποδίου ορίζοντα,​ δηλαδή η γωνία που σχηματίζεται από το οριζόντιο επίπεδο που διέρχεται από το μέσο του ανοίγματος και της ευθείας που ενώνει το κέντρο του ανοίγματος με την άνω παρειά του εμποδίου. Στην περίπτωση ύπαρξης πολλών εμποδίων με διαφορετικό ύψος, κατά παραδοχή (ΤΟΤΕΕ20701-1,​ σελ 73) υπολογίζεται μια μέση γωνιά εμποδίου ορίζοντα για τα αδιαφανή με ίδιο προσανατολισμό. Στον πίνακα μπορείτε να αλλάξετε τη γωνία εμποδίου ορίζοντα. Οι συντελεστές σκίασης ορίζοντα υπολογίζονται από τον πίνακα [3.18] της ΤΟΤΕΕ 20701-1 με γραμμικές παρεμβολές τόσο στη γωνία ορίζοντα,​ όσο και στον προσανατολισμό επιφάνειας. 
-\\+{{ :​manual:​step4:​3.6.b.png?​400 |}}\\
 \\ \\
  
-{{:​manual:​step4:​3.7.b.png?​200 |}} **Εμπόδιο από προβόλους:​** Εδώ φαίνεται η γωνία προβόλου,​ δηλαδή η γωνία που σχηματίζεται από το κατακόρυφο επίπεδο του εξεταζόμενου ανοίγματος και της ευθείας που ενώνει το μέσο του ανοίγματος με το πέρας του προβόλου. Μια διαφανής επιφάνεια μπορεί να έχει σκίαση από προβόλους με 3 διαφορετικούς τρόπους.+**Εμπόδιο από προβόλους:​** Εδώ φαίνεται η γωνία προβόλου,​ δηλαδή η γωνία που σχηματίζεται από το κατακόρυφο επίπεδο του εξεταζόμενου ανοίγματος και της ευθείας που ενώνει το μέσο του ανοίγματος με το πέρας του προβόλου. Μια διαφανής επιφάνεια μπορεί να έχει σκίαση από προβόλους με 3 διαφορετικούς τρόπους.
   * Τον πρόβολο της πλευράς στην οποία ανήκει   * Τον πρόβολο της πλευράς στην οποία ανήκει
   * Πρόβολο διαφανούς (πχ. τέντα ή στέγαστρο διαφανούς) το οποίο δηλώνεται στο παράθυρο επεξεργασίας διαφανούς   * Πρόβολο διαφανούς (πχ. τέντα ή στέγαστρο διαφανούς) το οποίο δηλώνεται στο παράθυρο επεξεργασίας διαφανούς
   * Τον πρόβολο που δημιουργείται από την εσοχή διαφανούς   * Τον πρόβολο που δημιουργείται από την εσοχή διαφανούς
-\\+{{ :​manual:​step4:​3.7.b.png?​300 |}}\\
 \\ \\
  
Γραμμή 37: Γραμμή 37:
 \\ \\
  
-{{:​manual:​step4:​3.9.b.png?​200 |}} **Εμπόδιο από τέντες:​** Εδώ φαίνεται η γωνία της τέντας,​ δηλαδή η γωνία που σχηματίζεται απο το κατακόρυφο επίπεδο του ανοίγματος και της ευθείας που ενώνει το μέσο του ανοίγματός με το πέρας της τέντας (σε πλήρη έκταση). Στον πίνακα μπορείτε να αλλάξετε τη γωνία τέντας. Οι συντελεστές σκίασης τέντας,​ λαμβάνονται υπόψη μόνο για τη θερινή περίοδο και υπολογίζονται από τον πίνακα 3.19 της ΤΟΤΕΕ20701-1 με γραμμικές παρεμβολές τόσο στη γωνία τέντας,​ όσο και στον προσανατολισμό επιφάνειας. +**Εμπόδιο από τέντες:​** Εδώ φαίνεται η γωνία της τέντας,​ δηλαδή η γωνία που σχηματίζεται απο το κατακόρυφο επίπεδο του ανοίγματος και της ευθείας που ενώνει το μέσο του ανοίγματός με το πέρας της τέντας (σε πλήρη έκταση). Στον πίνακα μπορείτε να αλλάξετε τη γωνία τέντας. Οι συντελεστές σκίασης τέντας,​ λαμβάνονται υπόψη μόνο για τη θερινή περίοδο και υπολογίζονται από τον πίνακα 3.19 της ΤΟΤΕΕ20701-1 με γραμμικές παρεμβολές τόσο στη γωνία τέντας,​ όσο και στον προσανατολισμό επιφάνειας. 
-\\ +{{ :​manual:​step4:​3.9.b.png?​300 |}}\\
-\\ +
-\\ +
-\\ +
-\\ +
-\\ +
-\\ +
-\\ +
  
-{{:​manual:​step4:​3.8.b.png?​200 |}}**Εμπόδια από πλευρικές προεξοχές:​** Όπως και στις αδιαφανείς επιφάνειες,​ έτσι και εδώ πλευρικά εμπόδια μπορούν να προκύψουν+**Εμπόδια από πλευρικές προεξοχές:​** Όπως και στις αδιαφανείς επιφάνειες,​ έτσι και εδώ πλευρικά εμπόδια μπορούν να προκύψουν
   * από πλευρικά εμπόδια που δηλώνει ο χρήστης   * από πλευρικά εμπόδια που δηλώνει ο χρήστης
   * από πλευρικές προεξοχές του περιγράμματος   * από πλευρικές προεξοχές του περιγράμματος
Γραμμή 54: Γραμμή 46:
  
 Ο συντελεστής σκιασμού θα υπολογιστεί με βάση την πλευρική προεξοχή με τη μεγαλύτερη γωνία. ​ Ο συντελεστής σκιασμού θα υπολογιστεί με βάση την πλευρική προεξοχή με τη μεγαλύτερη γωνία. ​
 +{{ :​manual:​step4:​3.8.b.png?​300 |}}
 Όπως και στις αδιαφανείς επιφάνειες έτσι και εδώ, για κάθε άνοιγμα μπορεί να προκύψουν περισσότερα από ένα πλευρικά εμπόδια. Στην περίπτωση αυτή ακολουθείται η παραπάνω μεθοδολογία για τον υπολογισμό του σταθμισμένου συντελεστή σκίασης. Όπως και στις αδιαφανείς επιφάνειες έτσι και εδώ, για κάθε άνοιγμα μπορεί να προκύψουν περισσότερα από ένα πλευρικά εμπόδια. Στην περίπτωση αυτή ακολουθείται η παραπάνω μεθοδολογία για τον υπολογισμό του σταθμισμένου συντελεστή σκίασης.
  
manual/step4/diafaneis.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2019/02/26 17:42 από sivann