Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


Sidebar

www.easykenak.gr

Αρχική

Γρήγορες Απαντήσεις


Γρήγορη εκκίνηση


Οδηγός Χρήσης


Νομοθετικό Πλαίσιο


Ερωτήσεις

manual:step4:adiafaneis

Αδιαφανείς Επιφάνειες

Στον πίνακα Αδιαφανών Επιφανειών μπορείτε να δείτε τις εξής επιφάνειες

  • Τοίχους
  • Δάπεδα
  • Οροφές
  • Αδιαφανείς πόρτες

Στον πίνακα Αδιαφανών μπορείτε να τροποποιήσετε κάποια από τα χαρακτηριστικά τους πριν προχωρήσετε.

α/αΑύξων αριθμός δομικού στοιχείου
Απεικόνιση τμήματος περιγράμματος
Θ.Ζ.Θερμική Ζώνη στην οποία ανήκει η επιφάνεια
ΠερίγραμμαΠερίγραμμα στο οποίο ανήκει η επιφάνεια
ΤύποςΤοίχος/Οροφή/Πυλωτή/Πόρτα
ΠεριγραφήΤύπος θερμομόνωσης που έχετε επιλέξει
ΕπαφήΑέρας ή Μ.Θ.Χ.
γ (deg)Ο προσανατολισμός της επιφάνειας ως προς τον βορρά
β (deg)Η κλίση της επιφάνειας ως προς το οριζόντιο επίπεδο
α (-)Συντελεστής απορροφητικότητας ηλιακής ακτινοβολίας
ε (-)Συντελεστής εκπομπής θερμικής ακτινοβολίας
Εμβαδόν (τ.μ.)Το εμβαδόν του κάθε τμήματος προκύπτει από το μήκος του τμήματος επί το μεικτό ύψος. Έχουν αφαιρεθεί διαφανείς επιφάνειες και αδιαφανείς πόρτες.
U (W/m2*K)Ο συντελεστής θερμοπερατότητας επιφάνειας είναι σταθμισμένος και προκύπτει από τους συντελεστές U φέροντος οργανισμού, και τοίχου και το ποσοστό φέροντος οργανισμού που έχουν δηλωθεί στην αρχικοποίηση του κτηρίου. Αν πρόκειται για δάπεδο ή οροφή ο συντελεστής U είναι αυτός που έχετε δήλωση στην καταχώρηση επιφάνειας. Μπορείτε να το αλλάξετε.

Σκιασμοί

Εμπόδιο ορίζοντα: Εδώ φαίνεται η γωνία θέασης εμποδίου ορίζοντα, δηλαδή η γωνία που σχηματίζεται από το οριζόντιο επίπεδο που διέρχεται από το μέσο της εξεταζόμενης όψης και της ευθείας που ενώνει το μέσο της κατακόρυφης επιφάνειας με την ανώτερη παρειά του εμποδίου. Κατά παραδοχή (ΤΟΤΕΕ20701-1, σελ 72) υπολογίζεται μια μέση γωνία εμποδίου ορίζοντα για τα αδιαφανή με ίδιο προσανατολισμό. Στον πίνακα μπορείτε να αλλάξετε τη γωνία εμποδίου ορίζοντα. Οι συντελεστές σκίασης ορίζοντα υπολογίζονται από τον πίνακα 3.18 της ΤΟΤΕΕ20701-1 με γραμμικές παρεμβολές τόσο στη γωνία ορίζοντα, όσο και στον προσανατολισμό επιφάνειας.

Εμπόδιο από προβόλους: Εδώ φαίνεται η γωνία προβόλου, δηλαδή η γωνία που σχηματιζεται απο το κατακόρυφο επίπεδο της εξεταζόμενης όψης και της ευθείας που ενώνει το μέσο της όψης με το πέρας του προβόλου. Κατά παραδοχή για προβόλους με μεταβλητό μήκος (πχ. προβόλους που δεν είναι παράλληλοι στην όψη) υπολογίζεται μια μέση γωνία προβόλου. Στον πίνακα μπορείτε να αλλάξετε τη γωνία προβόλου. Οι συντελεστές σκίασης προβόλου υπολογίζονται από τον πίνακα 3.19 της ΤΟΤΕΕ20701-1 με γραμμικές παρεμβολές τόσο στη γωνία προβόλου, όσο και στον προσανατολισμό επιφάνειας.

Εμπόδιο από τέντες: Εδώ φαίνεται η γωνία της τέντας, δηλαδή η γωνία που σχηματίζεται από το κατακόρυφο επίπεδο της εξεταζόμενης όψης και της ευθείας που ενώνει το μέσο της όψης με το πέρας της τέντας (σε πλήρη έκταση). Στον πίνακα μπορείτε να αλλάξετε τη γωνία τέντας. Οι συντελεστές σκίασης τέντας, λαμβάνονται υπόψη μόνο για την θερινή περίοδο και υπολογίζονται από τον πίνακα 3.19 της ΤΟΤΕΕ20701-1 με γραμμικές παρεμβολές τόσο στη γωνία τέντας, όσο και στον προσανατολισμό επιφάνειας.

Εμπόδια από πλευρικές προεξοχές: Στο easykenak δίνεται η δυνατότητα να δηλωθούν περισσότερα από ένα πλευρικά εμπόδια. Τα πλευρικά εμπόδια προκύπτουν είτε από τις πλευρικές προεξοχές του κελύφους, είτε από εξωτερικά πλευρικά εμπόδια που δηλώνει ο χρήστης. Για κάθε τμήμα του κελύφους, το easykenak εντοπίζει όλα τα δυνατά πλευρικά εμπόδια.

1η περίπτωση: Μία πλευρική προεξοχή κάθετα στην άκρη του τοίχου Έστω τοίχος μήκους W, και πλευρική προεξοχή μήκους W1 στο αριστερό άκρο αυτού. Για τον υπολογισμό συντελεστή σκιασμού από πλευρική προεξοχή υπολογίζεται η γωνία γ από την οποία προκύπτει ο συντελεστής F_fin(γ).

2η περίπτωση: Μία πλευρική προεξοχή σε απόσταση από τον τοίχο Έστω τοίχος μήκους W, και πλευρική προεξοχή μήκους W1 σε απόσταση από αυτόν η οποία δημιουργεί γωνία πλευρικού εμποδίου γ. Θεωρούμε ευθύγραμμο τμήμα W1’ κάθετο στο άκρο του τοίχου, το οποίο δημιουργεί την ίδια γωνία πλευρικού εμποδίου γ. Για τον υπολογισμό συντελεστή σκιασμού από πλευρική προεξοχή υπολογίζονται οι συντελεστές F_fin(γ’) και F_fin(γ’-γ). Ο συντελεστής F_fin(γ) προκύπτει από τη σχέση F_fin(γ) = 1 - { [1 - Ffin(γ’)] - [1 - Ffin(γ’-γ)] }

3η περίπτωση: Δυο πλευρικές προεξοχές σε απόσταση από τον τοίχο Έστω τοίχος μήκους W, και πλευρικές προεξοχές μήκους W1 και W2 σε απόσταση από αυτόν τα οποία δημιουργούν γωνίες πλευρικών εμποδίων γ1 και γ2 αντίστοιχα. Θεωρούμε ευθύγραμμα τμήματα W1’ και W2’ κάθετα στο άκρο του τοίχου, τα οποία δημιουργούν ίδιες γωνίες πλευρικών εμποδίων γ1 και γ2. Για τον υπολογισμό συντελεστή σκιασμού από πλευρικές προεξοχές υπολογίζονται οι συντελεστές F_fin(γ1’), F_fin(γ1’-γ1), F_fin(γ2’) και F_fin(γ2’-γ2). Ο συντελεστής F_fin(γ1,γ2) προκύπτει από τη σχέση: F_fin(γ1,γ2) = 1 - { [1 - F_fin(γ1’)] - [1 - F_fin(γ1’-γ1)] } - { [1 - F_fin(γ2’)] - [1 - F_fin(γ2’-γ2)] } Ανάλογα υπολογίζεται ο συνετλεστής σκιασμού για περισσότερες από 2 πλευρικές προεξοχές.

Οι συντελεστές σκίασης από πλευρικές προεξοχές υπολογίζονται από τον πίνακα [3.20] της ΤΟΤΕΕ20701-1 με γραμμικές παρεμβολές τόσο στη γωνία πλευρικού εμποδίου, όσο και στον προσανατολισμό επιφάνειας.

manual/step4/adiafaneis.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2019/02/26 17:42 από sivann